ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง อาสาปราบยุง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้มีส่วนร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค…ในการประเมินชุมชนต้นเรื่องอาสาปราบยุง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่น)

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/673299226443608

Leave a Comment

Your email address will not be published.