การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยคุณครูชลธิชา งามศิริอุดม และคุณครูเกษมณี ศิริวิโรจน์ นำนักเรียน เด็กหญิงเขมาพร โพธิพฤกษ์ ชั้น ป.6/5 เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถม ผลปรากฏได้ที่ 1 เป็นตัวแทนเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/673239499782914

Leave a Comment

Your email address will not be published.