การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา (CEFR)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 10.30 น. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 70 ท่าน เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา (CEFR) เพื่อนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษมาใช้ในการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอขอบคุณครูหยูและครูนก ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ด้วยครับ

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/670087713431426

Leave a Comment

Your email address will not be published.