การอบรมและพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

คณะครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้ให้เกียรติมาพบปะและให้ขวัญกำลังใจแก่คุณครูให้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ณ ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/666049897168541

Leave a Comment

Your email address will not be published.