เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ครูฝึกสร้างเครื่องมือวัดผลที่เป็นกลไกประการหนึ่งที่จะส่งผลให้สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/664441247329406

Leave a Comment

Your email address will not be published.