พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 100 คะแนน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ หอประชุมโรงเรียนเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม โดยมีท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่มีผลการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

– คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน
ด.ญ.รชณีกร พรมทา – ป.6/1EP
ด.ญ.ภัทรศยา ขันทะชา – ป.6/1EP
ด.ช.กรกฎ สุภัคชูกุล – ป.6/1EP
ด.ช.สิงห์ บูรภักดิ์ – ป.6/1EP
ด.ช.ธนดล วัฒนกิติกุล – ป.6/6
ด.ช.ปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์ – ป.6/6
ด.ช.วชิระ บุตรโคตร – ป.6/6

– อังกฤษเต็ม 100 
ด.ญ.เบญญาภา บุตรศรีภูมิ – ป.6/1EP
ด.ญ.ชุติกาญจน์ เต่านวน – ป.6/1EP
ด.ญ.ธนาภา สิงห์ประสาทพร – ป.6/1EP
ด.ญ.พัฑฒิดา สมานุหัตถ์ – ป.6/1EP

ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญ และกำลังใจในการพัฒนาผลงานของสถานศึกษาและนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/664354824004715

Leave a Comment

Your email address will not be published.