เข้าร่วมอบรมสเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย

25 เม.ย.62 คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียน ท.วัดกลาง เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเกิดผลแก่ผู้เรียนอย่าสูงสุด

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/657958237977707

Leave a Comment

Your email address will not be published.