Month: May 2019

ภาพบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 2

เช้าวันนี้ 31 พฤษภาคม 2562 — ภาพบรรยากาศในวันที่ 2 ของการแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรคที่ลงเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2562

30 พฤษภาคม 2562 นักเรียนที่เป็นตัวแทนในการสมัครลงเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ได้มาแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 4 พรรค โดยการเลือกตั้งสภานักเรียนนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพื่อฝึกฝนความเป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และ ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองเพื่อนักเรียน

เปลี่ยนไส้กรองน้ำของตู้กดน้ำ และบำรุงวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียน

27 พ.ค. 62 — ทางโรงเรียนได้ทำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำของตู้กดน้ำ โดยได้ทำตามมาตรฐานตามกรมอนามัยและสาธารณสุขเป็นอย่างดี

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา (English Program)

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (English Program : EP) ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ภาคเรียนละ 5,000 บาท

โครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

วันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้าร่วมการอบรมตาม“โครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น“ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะวิทยากรในการอบรม นำทีมโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์ และคณะ

รรท.สวนสนุก เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมฯ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2562 — โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นเจ้าภาพใช้สถานที่ในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ไปแข่งต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง อาสาปราบยุง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้มีส่วนร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค…ในการประเมินชุมชนต้นเรื่องอาสาปราบยุง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่น)

แข่งขันรายการ วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยคุณครูกนกวรรณ แก้วไกรสร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนจำนวน 2 คน คือ1. เด็กหญิงเจนจิรา เกตุดี ป.3/1EP2. เด็กหญิงณัฐนันท์ อินทรพาณิช ป.3/2EP เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ในการแข่งขันรายการ วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ผลคือได้ที่ 1 เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

แข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยครูศุภลักษณ์ อันปัญญา ,คุณครูบูศรินทร์ น้อยชนะ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนจำนวน 3 คน คือ 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ สร้อยแก้ว ป.6/1EP 2. เด็กชายยศวริศ สีวันดี ป.6/63. เด็กชายปิยวัฒน์ แสนโคต ป.6/6 เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ผล : ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น รายการทักษะโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป และคุณครูบงกชกร พัสลัง ได้ร่วมแข่งขันการประกวดสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยคุณครูชลธิชา งามศิริอุดม และคุณครูเกษมณี ศิริวิโรจน์ นำนักเรียน เด็กหญิงเขมาพร โพธิพฤกษ์ ชั้น ป.6/5 เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถม ผลปรากฏได้ที่ 1 เป็นตัวแทนเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป