ประกาศโรงเรียน

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น)

ด้วยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒ อัตรา เพื่อให้การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น) ดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติการรับสมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

ประกาศปิดประตู 2 เวลา 7.30-8.30 น.

เนื่องด้วยบริเวณประตู 2 อยู่ใกล้แยกไฟจราจรการจอดรถรับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ ส่งผลทำให้การจราจรติดขัด และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทางโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจะปิดประตู 2 เวลา 7.30-8.30 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลานี้ี

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา (English Program)

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (English Program : EP) ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ภาคเรียนละ 5,000 บาท