ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงห้องเรียนใต้ถุนอาคาร ๗ และอาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงห้องเรียนใต้ถุนอาคาร ๗ และอาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงห้องเรียนใต้ถุนอาคาร ๗ และอาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๕,๒๐๗.๗๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) เอกสารตามรายละเอียดแนบท้าย

กำหนดการและขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผู้ปกครองสามารถ download และ print ใบมอบตัว แล้วกรอกข้อมูลไว้ เพื่อความรวดเร็วในวันมอบตัว : ใบมอบตัว EP >> http://www.ssn.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/ใบมอบตัวนักเรียน-โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก-EP-2565.pdf ใบมอบตัว วิทย์ คณิต จีน ญี่ปุ่น >> http://www.ssn.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/ใบมอบตัวนักเรียน-โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก-วิทย์-คณิต-จีน-ญี่ปุ่น-2565.pdf

ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

——ดูรายชื่อนักเรียน——Group A : http://www.ssn.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/P6groupA-2022.pdf Group B : http://www.ssn.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/P6groupB-2022.pdf

ประกาศการเก็บค่าบำรุงการศึกษา 2/64

เรียนแจ้งท่านผู้ปกครองทุกท่าน ตามประกาศของโรงเรียน เรื่องการเก็บค่าบำรุงศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาลสนุก โดยให้เก็บค่าบำรุงการศึกษา เป็นจำนวน 3,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในสถานการณ์โควิด-19 นั้น ท่านสามารถดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีนางพิกุล มีคำทอง เลขที่บัญชี 4050457822 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน ลดการเสี่ยงในสถานการณ์โควิด เมื่อผู้ปกครองโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนท่านส่งสลิปหรือใบโอนมาให้การเงิน ผ่านครูประจำชั้น เพื่อทำการออกใบเสร็จให้ในลำดับต่อไป สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่ต้องการใบเบิก รบกวนท่านแจ้งผ่านทางไลน์มาได้เลย โดยสามารถติดต่อรับได้ที่ห้องแผนและงบประมาณ ในวันและเวลาราชการ ผู้ปกครองท่านไหนที่ไม่รีบ สามารถติดต่อรับใบเสร็จ กับคุณครูประจำชั้นนะคะ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านเบอร์โทร 089-8412659 คุณครูพิกุล มีคำทอง ขอบคุณทุกท่าน

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น)

ด้วยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒ อัตรา เพื่อให้การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น) ดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติการรับสมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

ประกาศปิดประตู 2 เวลา 7.30-8.30 น.

เนื่องด้วยบริเวณประตู 2 อยู่ใกล้แยกไฟจราจรการจอดรถรับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ ส่งผลทำให้การจราจรติดขัด และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทางโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจะปิดประตู 2 เวลา 7.30-8.30 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลานี้ี

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา (English Program)

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (English Program : EP) ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ภาคเรียนละ 5,000 บาท