งานปกครอง วินัย

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา’62

18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก – คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังบรรยายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ปีที่ 12 (ก่อนช่วงชั้นที่ 3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดขอนแก่น

แนะนำตัวครู D.A.R.E. (2562)

11 พฤศจิกายน 2562 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ได้มีการแนะนำตัววิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการอบรมโครงการ D.A.R.E. ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โดยกิจกรรม โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ “สถานศึกษาปลอดยาเสพติด” มีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ รู้วิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

การอบรมโครงการ D.A.R.E. – 2562

27 ส.ค. 62 – ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ “สถานศึกษาปลอดยาเสพติด” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ รู้วิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ในการนี้จำเป็นต้องมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นที่ได้อนุเคราะห์วิทยากร จำนวน 5 ท่าน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

โครงการพัฒนานักเรียนผู้นำ คนเก่ง คนดี

ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562คณะครูได้นำนักเรียนเข้าอบรม โครงการพัฒนานักเรียนผู้นำ คนเก่ง คนดี โรงเรียนในโครงการ กองทุน จีเอฟ สร้างปัญญา สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นสนับสนุนโดย ดร.ชินเวศ สารสาส ประธานกองทุน จี เอฟ สร้างปัญญาณ ห้องประชุมเพียรพิจิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝึกการคิด​ วิเคราะห์แยกแยะ​ ดี​ ชั่ว​ ปกติ​ เด็กๆในสายชั้น Ep 1

ฝึกการคิด​ วิเคราะห์แยกแยะ​ ดี​ ชั่ว​ ปกติ​ เด็กๆในสายชั้น Ep 1 ให้ได้รู้หลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น…ทุกคนล้วนได้รับการสั่งสอนให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว แต่จะสามารถตอบตัวเองได้หรือไม่ว่าความดีคืออะไร

ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

หลังจากปิดหีบลงคะแนนเสียงแล้ว กรรมการประจำหน่วยได้นับคะแนนรวมกันทุกหน่วยเลือกตั้ง ท่ามกลางกองเชียร์ที่เฝ้ารอ ลุ้นกันคะแนนต่อคะแนน ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2562 ผู้ที่ชนะการเลือกสภานักเรียนตั้งได้แก่ผู้สมัครหมายเลข 1 : เด็กหญิงธัญพิมล อสิพลคะแนน : 578 คะแนนสังกัด : พรรคพลังฟ้าเหลืองสายชั้น : EP2****ขอแสดงความยินดีด้วยครับ*****

ภาพบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 2

เช้าวันนี้ 31 พฤษภาคม 2562 — ภาพบรรยากาศในวันที่ 2 ของการแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรคที่ลงเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2562

30 พฤษภาคม 2562 นักเรียนที่เป็นตัวแทนในการสมัครลงเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ได้มาแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 4 พรรค โดยการเลือกตั้งสภานักเรียนนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพื่อฝึกฝนความเป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และ ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองเพื่อนักเรียน