กิจกรรมเข้าค่าย

โครงการอบรม “วินัยจราจร ประจำปี 2563”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน – นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “วินัยจราจร ประจำปี 2563” ซึ่่งทางโรงเรียนฯได้ส่งนักเรียนชั้น ป.5 EP2 เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน ส่งผลต่อการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อไป

โครงการค่าย English Camp ป.5 EP2 – 2019

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 คุณครูได้นำนักเรียนสายชั้น ป.5 EP2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ English Camp EP2 – 2019 เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้องรีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลูกเสือ ป.5 standard – 2562

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 สายชั้น ป.5s ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี ทำกิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เริ่มต้นด้วย– กิจรรมเดินทางไกล– ทำพิธีเปิดค่าย– บุกเบิก– รับประทานอาหารกลางวัน– กิจกรรมฐานผจญภัย– วิชาชาวค่าย– และเวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา เป็นประธานเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ การแสดงรอบกองไฟ

ลูกเสือสำรอง ป.1 (แนวระนาบ) เดินทางไกล 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนสายชั้น ป.1 (แนวระนาบ) ได้ทำกิจกรรมเดินทางไกล และฝึกวิชาลูกเสือสำรองตามฐานต่างๆ ณ บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลูกเสือสำรอง ป.2 (แนวระนาบ) เดินทางไกล 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนสายชั้น ป.2 (แนวระนาบ) ได้ทำกิจกรรมเดินทางไกล และฝึกวิชาลูกเสือสำรองตามฐานต่างๆ ณ บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลูกเสือสำรอง ป.3 (แนวระนาบ) เดินทางไกล 2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนสายชั้น ป.3 (แนวระนาบ) ได้ทำกิจกรรมเดินทางไกล และฝึกวิชาลูกเสือสำรองตามฐานต่างๆ ณ บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลูกเสือสามัญ ป.4 (แนวระนาบ) เดินทางไกล 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนสายชั้น ป.4 (แนวระนาบ) ได้ทำกิจกรรมเดินทางไกล และฝึกวิชาลูกเสือเนตรนารีตามฐานต่างๆ ณ บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โครงการสำนึกดีมีคุณธรรม สายชั้น ป.5 EP2 ปี 2562

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ สำนึกดีมีคุณธรรม สายชั้น ป.5EP ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดธาตุพระอารามหลวง โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนยึดถือ ปฏิบัติ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนฝึกในเรื่องการแบ่งปัน เว้นจากการทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข เกิดเจตคติที่ดีในการเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

ลูกเสือ ป.6 standard – 2562

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 สายชั้น ป.6s ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี ทำกิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ เริ่มต้นด้วย– กิจรรมเดินทางไกล– ทำพิธีเปิดค่าย– บุกเบิก– รับประทานอาหารกลางวัน– กิจกรรมฐานผจญภัย– วิชาชาวค่าย– และเวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา เป็นประธานเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ การแสดงรอบกองไฟ

ลูกเสือ ป.5-6 [EP2] – 2562

วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 สายชั้น EP2 ระดับ ป.5 และ ป.6 ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี ทำกิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ โดยในเวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา เป็นประธานเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ [รูปเยอะ ไม่ได้เรียงตามเวลาที่ถ่ายนะครับ]