บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นอนุบาล
ปีการศึกษา 2563

นางสงกรานต์ ปราบนอก

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางจินตนา จ้องสละ

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวณิทชาภา ศิลากุล

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวบุณญานุช ศิลาขวา

ครู คศ.1 ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวปารณีย์ บุรมย์ชัย

ครู คศ.1 ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางฐิตาพร บุญอนันต์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางศุภลักษณ์ เรืองเรื่อ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางสาวดวงฤทัย ศรีเร

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางสาวจินตนา ขจรวุฒินันท์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางอรทัย แสนทวีสุข

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางจิตติมา กล้าขยัน

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางวิศัลยา สุวรรณทา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางดวงจันทร์ ยอดสะอึ

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวฐิตาภา สามารถ

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นายวิชาญ ศรีสมบัติ

ครูชำนาญการพิเศษ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  2. ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัยรักษาความปลอดภัยตนเอง พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
  3. ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ – จิตใจ ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส และมีคุณธรรม จริยธรรม
  4. ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม
  5. ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์และเวลา
  6. ส่งเสริมพัฒนาด้านการเขียนพยัญชนะได้ถูกต้อง
  7. ส่งเสริมพัฒนาด้านการอ่านและเขียนคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามคุณลักษณะตามวัยที่พึงประสงค์ มีร่างกายเติบโตตามวัย และสุขนิสัยที่ดี มีกล้ามเนื้อแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกทางศิลปะ มีความเป็นไทย ใช้ภาษาได้เหมาะสมและมีจินตนาการ
  2. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย
  3. ผู้เรียนแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส มีคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรม
  4. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนในการทำกิจวัตรประจำวันได้
  5. ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้อย่างเหมาะสมกับวัย
  6. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวได้อย่างถูกต้อง
  7. ผู้เรียนอ่านและเขียนคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม

การจัดการศึกษาและส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมุ่งประโยชน์
ต่อการพัฒนาการของเด็กทางสายชั้นอนุบาลได้ร่วมกัน
กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
– ยุทธศาสตร์ที่ 1    พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพปัญหา
และความจำเป็นของสถานศึกษา
– ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดประสบการณ์สำคัญที่พัฒนาการด้านร่างกาย
– ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดประสบการณ์สำคัญที่พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ
– ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดประสบการณ์สำคัญที่พัฒนาการด้านสังคม
– ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดประสบการณ์สำคัญที่พัฒนาการด้านสติปัญญา

-พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
-ยุทธศาสตร์ที่ 1    พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความจำเป็นของสถานศึกษา

-เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามคุณลักษณะตามวัยที่พึงประสงค์ มีร่างกายเติบโตตามวัย และสุขนิสัยที่ดี มีกล้ามเนื้อแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกทางศิลปะ มีความเป็นไทย ใช้ภาษาได้เหมาะสมและมีจินตนาการ

-พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัยรักษาความปลอดภัยตนเอง พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดประสบการณ์สำคัญที่พัฒนาการด้านร่างกาย

-เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย
 

-พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ – จิตใจ ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส และมีคุณธรรม จริยธรรม
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดประสบการณ์สำคัญที่พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ

-เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส มีคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรม
 

-พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดประสบการณ์สำคัญที่พัฒนาการด้านสังคม

-เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนในการทำกิจวัตรประจำวันได้
 

-พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์และเวลา
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดประสบการณ์สำคัญที่พัฒนาการด้านสติปัญญา

-เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้อย่างเหมาะสมกับวัย
 

-พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาด้านการเขียนพยัญชนะได้ถูกต้อง
-ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดประสบการณ์สำคัญที่พัฒนาการด้านสติปัญญา

-เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวได้อย่างถูกต้อง
 

-พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาด้านการอ่านและเขียนคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-ยุทธศาสตร์ที่ 7 จัดประสบการณ์สำคัญที่พัฒนาการด้านสติปัญญา

-เป้าประสงค์ที่ 7 ผู้เรียนอ่านและเขียนคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม
  1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดี
  2. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีอารมณ์แจ่มใสและจิตใจที่ดีงาม
  4. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนได้
  5. ร้อยละของผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านสติปัญญา
  6. ร้อยละของผู้เรียนเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง
  7. ร้อยละของผู้เรียนสามารถอ่านเขียนคำพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1