ผังอาคารเรียน และ ผังห้องเรียน

ผังอาคารเรียน

ผังห้องเรียน

อาคาร 2 จะมีการรื้อถอนและสร้างใหม่ จึงไม่มีห้องเรียนในปัจจุบัน