หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2562

นางมะลิวรรณ ทบบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นายทวีศิลป์ หาญประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยวัฒน์ ทาเชาว์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี / หัวหน้ากลุ่มสาระกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน

นางสาวญาณินี ประจะเนย์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นายภราดร หาญสุริย์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอิทธิพงศ์ พวกไธสง

ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางพิกุล กระแสโสม

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

นายทรงยศ ไสยนิตย์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นางศุภลักษณ์ เรืองเรื่อ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระปฐมวัย