หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2563

นางมะลิวรรณ ทบบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นายทวีศิลป์ หาญประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุภาพรรณ สุวิชัย

ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวญาณินี ประจะเนย์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นายรัฐ สุรพล

ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอิทธิพงศ์ พวกไธสง

ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางหทัยรัตน์ คันธภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน

นางพิกุล กระแสโสม

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

นายทรงยศ ไสยนิตย์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นางศุภลักษณ์ เรืองเรื่อ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระปฐมวัย