หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2564

นางมะลิวรรณ ทบบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสุปรียา ไผ่ล้อม

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางณัฏยาณี ปรุงคำมา

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางวิไลพร มูลสาร

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นายรัฐ สุรพล

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอิทธิพงศ์ พวกไธสง

ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิตรลดา ใจแน่น

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

นายทรงยศ ไสยนิตย์

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ