บุคลากรครูสวนสนุก สายอำนวยการ ปีการศึกษา 2563

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ

นายอัตฐพงษ์ โสภา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวี สิงห์สุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาววาสนา โสมพรมมา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสกุลพร รื่นสิน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสุภาวดี แสนคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรสสุคนธ์ ปาหนองแปน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววราภรณ์ นวนไชยดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร วาวิทักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศิริพร ตรงดี

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญา รุ่งเรือง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑารัตน์ มุ่งฝอยกลาง

ครูอัตราจ้าง

นายกฤษดา มาระโพธิ์

พนักงานจ้าง