บุคลากรครูสวนสนุก สายอำนวยการ ปีการศึกษา 2566

นายพัฒนา ยอดสะอึ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นางมันทนา ไทธานี

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ดร.กิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางรินทร์ลภัส เบ้าเงิน

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพร อินทร์แสง

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายอัตฐพงษ์ โสภา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวี สิงห์สุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาววาสนา โสมพรมมา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาววราภรณ์ นวนไชยดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสุภาวดี แสนคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรสสุคนธ์ ปาหนองแปน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวบุษกร พิมพ์หานาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศิริพร ตรงดี

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาพร วาวิทักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวภรภัทร ช่วงชิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี