บุคลากรครูสวนสนุก สายอำนวยการ ปีการศึกษา 2562

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายฉัตรชัย สืบทรัพย์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรสสุคนธ์ ปาหนองแปน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางฉวี สิงห์สุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาววราภรณ์ นวนไชยดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายกฤษดา มาระโพธิ์

พนักงานจ้าง

นางสาววาสนา โสมพรมมา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาวชลธิชา งามศิริอุดม

ครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาจีน (ครูไทย)

นางสุภาวดี กองจันทา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสกุลพร รื่นสิน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาวเกษมณี ศิริวิโรจน์

ครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาจีน (ครูไทย)