บุคลากรครูสวนสนุก สายอำนวยการ ปีการศึกษา 2567

นายพัฒนา ยอดสะอึ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นางรินทร์ลภัส เบ้าเงิน

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายเกรียงไกร กานุสนธิ์

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพร อินทร์แสง

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ดร.กิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายอัตฐพงษ์ โสภา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวี สิงห์สุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาววาสนา โสมพรมมา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาววราภรณ์ นวนไชยดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสุภาวดี แสนคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรสสุคนธ์ ปาหนองแปน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวบุษกร พิมพ์หานาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศิริพร ตรงดี

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาพร วาวิทักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวภรภัทร ช่วงชิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี