บุคลากรครูสวนสนุก สายอำนวยการ ปีการศึกษา 2562

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ

นายฉัตรชัย สืบทรัพย์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ

นางฉวี สิงห์สุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาววาสนา โสมพรมมา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสกุลพร รื่นสิน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสุภาวดี กองจันทา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรสสุคนธ์ ปาหนองแปน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววราภรณ์ นวนไชยดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร วาวิทักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวชลธิชา งามศิริอุดม

ครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาจีน (ครูไทย)

นางสาวเกษมณี ศิริวิโรจน์

ครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาจีน (ครูไทย)

นายกฤษดา มาระโพธิ์

พนักงานจ้าง