บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้น English Program 2
ปีการศึกษา 2563

นางกนกพร ศิริมาลา

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้น English Program 2 ครูประจำชั้น ป.5/1ep

นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.4/1ep

นางสุธัมมา นามวงษา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.4/2ep

นางสาวกวิศา อุปศรี

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.4/2ep

นางอติภร โคตรพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.4/3ep

นางสาวกัลยา คงนาค

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.4/4ep

นางสาวมนลดา พลศักดิ์

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.4/4ep

นางดวงสมร มูลกิตติ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.5/2ep

นายรัฐ สุรพล

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.5/2ep

นางรุจิรา สะเดา

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.5/3ep

นายชาญชัย ภัทรมานนท์

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.5/3ep

นายทวีศิลป์ หาญประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.5/4ep

นางสุวรรณี โพธิ์จันทร์

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.5/4ep

นางมะลิวรรณ ทบบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6/1ep

นางปฐวีนันท์ หนูเวียง

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6/2ep

นางธีร์ชญาน์ อินทร

ครชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6/3ep

นายธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์

ครู คศ.1 ครูประจำชั้น ป.6/3ep

นางหนูพิน พินราช

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6/4ep

นายปกรณ์เกียรติ ปรุงคำมา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6/4ep

สร้างคนดี มีมาตรฐานการสื่อสาร นำเครือข่ายพัฒนา ล้ำหน้าสู่สากล

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามปรัชญาการศึกษาของชาติ
  2. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยเน้น ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
  3. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้
  4. บริหารจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน

โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่าโครงการนี้จะช่วยในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของความเป็นสากลคือ

  1. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
  2. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้ 
  3. นักเรียนที่จบการศึกษาจะเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ รักการอ่าน การเขียน รู้จักแก้ปัญหาและมีความรู้อันเป็นสากล
  4. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทุกคน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอดี