บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้น English Program 2
ปีการศึกษา 2561

นางกนกพร ศิริมาลา

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้น English Program 2

นายปกรณ์เกียรติ ปรุงคำมา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอติภร โคตรพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายไชยวัฒน์ ทาเชาว์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูพิเศษ

นางดวงสมร มูลกิตติ

ครูชำนาญการ

นางสาวมนลดา พลศักดิ์

ครูชำนาญการ

นายวัชรพงศ์ ซ้ายโฮง

ครูอัตราจ้าง

นางปราศัย ศรีกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปฐวีนันท์ หนูเวียง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายรัฐ สุรพล

ครูชำนาญการ

นางธีร์ชญาน์ อินทร

ครชำนาญการ

นางสาวกวิศา อุปศรี

ครูอัตราจ้าง

นางมะลิวรรณ ทบบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายทวีศิลป์ หาญประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์

ครูชำนาญการ

นางบานบุรี คลังทอง

ครูชำนาญการ

นางสาวตรีสุดา เวียงสงค์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวน้ำฝน ศิริเกษ

ครูอัตราจ้าง

สร้างคนดี มีมาตรฐานการสื่อสาร นำเครือข่ายพัฒนา ล้ำหน้าสู่สากล

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามปรัชญาการศึกษาของชาติ
  2. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยเน้น ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
  3. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้
  4. บริหารจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน

โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่าโครงการนี้จะช่วยในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของความเป็นสากลคือ

  1. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
  2. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้ 
  3. นักเรียนที่จบการศึกษาจะเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ รักการอ่าน การเขียน รู้จักแก้ปัญหาและมีความรู้อันเป็นสากล
  4. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทุกคน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอดี