บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้น English Program 1
ปีการศึกษา 2562

นางสาวจารุณี วิชาชัย

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น English Program 1 และคุณครูประจำชั้น ป.1/1ep

นางรัชนี สุวรรณสม

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/2ep

นางสาวจตุพร กองดารัตน์

ครู คศ.1 ครูประจำชั้น ป.1/3ep

นางสาวโชติมา ไชยนิจ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/4ep

นางมะลิ วัฒนาอุดมชัย

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.2/1ep

นางดลนภา วงษ์ศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2/2ep

นางบงกชกร พัสลัง

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.2/3ep

นางสาววิไลลักษณ์ พรหมณีวัฒน์

ครู คศ.1 ครูประจำชั้น ป.2/4ep

นางโสภาวดี โสภณรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/1ep

นางวราลักษณ์ หวลศรีไทย

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/2ep

นางสุภาพรรณ สุวิชัย

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.3/3ep

นางสาววราภรณ์ งอสอน

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.3/4ep

นายสุมิตร ยิ่งยืน

ครูชำนาญการพิเศษ ครูพิเศษ

นางกัญญภัทร์ จันทร์ผิว

ครูชำนาญการ ครูพิเศษ

นางสาวบัวสด แสนโคตร

ครูชำนาญการพิเศษ ครูพิเศษ

นางสาวพิสุทธา จันทร์สมบัติ

ครู คศ.1 บรรณารักษ์ห้องสมุด

นายธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์

ครู คศ.1 ครูพิเศษ

นางสาวสุรารักษ์ กุลผาย

ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ

นางสาวสุวรรณี กาญจนวงษา

ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ

นางสาวกนกวรรณ แก้วไกรสร

ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ

นายมณฑล การินทร์

ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ

สร้างคนดี มีมาตรฐานการสื่อสาร นำเครือข่ายพัฒนา ล้ำหน้าสู่สากล

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามปรัชญาการศึกษาของชาติ
  2. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยเน้น
    ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
  3. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้
  4. บริหารจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน

โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่าโครงการนี้จะช่วยในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของความเป็นสากลคือ

  1. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
  2. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้ 
  3. นักเรียนที่จบการศึกษาจะเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ รักการอ่าน การเขียน รู้จักแก้ปัญหาและมีความรู้อันเป็นสากล
  4. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทุกคน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอดี