บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้น English Program 1
ปีการศึกษา 2561

นางโสภาวดี โสภณรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น English Program 1 และคุณครูประจำชั้น ป.3/1

นางรัชนี สุวรรณสม

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวจารุณี วิชาชัย

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวจตุพร กองดารัตน์

ครู คศ.1 ครูประจำชั้น ป.1/3

นางสาวโชติมา ไชยนิจ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/4

นางมะลิ วัฒนาอุดมชัย

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.2/1

นางดลนภา วงษ์ศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2/2

นางบงกชกร พัสลัง

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.2/3

นางสาววิไลลักษณ์ พรหมณีวัฒน์

ครู คศ.1 ครูประจำชั้น ป.2/4

นางวราลักษณ์ นามอาษา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสาวกนกวรรณ แก้วไกรสร

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นร่วม ป.3/2

นางสุภาพรรณ สุวิชัย

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.3/3

นางสาวสุรารักษ์ กุลผาย

ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ ครูประจำชั้นร่วม ป.3/3

นางสาวบัวสด แสนโคตร

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นร่วม ป.3/4

นางสาววราภรณ์ งอสอน

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.3/4

นายสุมิตร ยิ่งยืน

ครูชำนาญการพิเศษ ครูพิเศษ

นางสาวพิสุทธา จันทร์สมบัติ

ครู คศ.1 บรรณารักษ์ห้องสมุด

นายธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์

ครู คศ.1 ครูพิเศษ

นางสาวสุวรรณี กาญจนวงษา

ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ

นายมณฑล การินทร์

ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ

สร้างคนดี มีมาตรฐานการสื่อสาร นำเครือข่ายพัฒนา ล้ำหน้าสู่สากล

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามปรัชญาการศึกษาของชาติ
  2. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยเน้น
    ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
  3. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้
  4. บริหารจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน

โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่าโครงการนี้จะช่วยในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของความเป็นสากลคือ

  1. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
  2. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้ 
  3. นักเรียนที่จบการศึกษาจะเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ รักการอ่าน การเขียน รู้จักแก้ปัญหาและมีความรู้อันเป็นสากล
  4. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทุกคน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอดี