บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้น English Program 1
ปีการศึกษา 2566

นางพิมลมาศ ปัญญาเกิด

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/4ep หัวหน้าสายชั้น EP1

นางสาวจารุณี วิชาชัย

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/1ep

นางสาวสุดา วรดิษฐ์วงษ์

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.1/1ep

นางสาวจตุพร กองดารัตน์

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.1/2ep

นางกาญณัฐ โคตรชาลี

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น 1/3ep

นางสาวกนกวรรณ แก้วไกรสร

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.1/3ep

นางสาวโชติมา ไชยนิจ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/4ep

นางสิรภัทร ศรีทำบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2/1ep

นางดลนภา วงษ์ศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2/2ep

นางสาวบัวสด แสนโคตร

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2/2ep

นางบงกชกร พัสลัง

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2/3ep

นางกัญญภัทร์ หาญละคร

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.2/3ep

นางสาววิไลลักษณ์ พรหมณีวัฒน์

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.2/4ep

นางสาวปารณีย์ ตียะตาม

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2/4ep

นางโสภาวดี โสภณรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/1ep

นางวราลักษณ์ หวลศรีไทย

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/2ep

นายมณฑล การินทร์

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.3/2ep

นางสุภาพรรณ สุวิชัย

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/3ep

นางสาวสุรารักษ์ กุลผาย

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.3/3ep

นายอัตฐพงษ์ โสภา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/4ep

สร้างคนดี มีมาตรฐานการสื่อสาร นำเครือข่ายพัฒนา ล้ำหน้าสู่สากล

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามปรัชญาการศึกษาของชาติ
  2. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยเน้น
    ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
  3. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้
  4. บริหารจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน

โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่าโครงการนี้จะช่วยในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของความเป็นสากลคือ

  1. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
  2. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้ 
  3. นักเรียนที่จบการศึกษาจะเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ รักการอ่าน การเขียน รู้จักแก้ปัญหาและมีความรู้อันเป็นสากล
  4. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทุกคน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอดี