บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2566

นางหทัยรัตน์ คันธภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวญาณินี ประจะเนย์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6/1

นายสุมิตร ยิ่งยืน

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6/1

นางภทร อุดมชัย

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวสุณีรัตน์ วินสา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6/2

นางณัฏยาณี ปรุงคำมา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6/2

นางสาวจิตรลดา ใจแน่น

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6/3

นายภราดร หาญสุริย์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นร่วม ป.6/3

นางปารณีย์ ศรีคาม

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.6/4

นายไมตรี พาพิทักษ์

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นร่วม ป.6/4

นางอกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.6/5

นางสุปรียา ไผ่ล้อม

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6/6

นายทรงยศ ไสยนิตย์

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.6/6

 • พัฒนาการเรียนรู้

 • ควบคู่คุณธรรม

 • นำด้านวินัย

 • สุขอนามัยดี

 • มีจิตสาธารณะ

 1. พัฒนาการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
 2. อบรม ปลูกฝัง สร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการอย่างสม่ำเสมอ
 3. อบรม ปลูกฝัง สร้างเสริม ให้นักเรียนระเบียบวินัย
 4. ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียนทั้งทางกายและใจให้เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 5. อบรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร
 1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา/การศึกษาแห่งชาติ
 2. มีคุณธรรมจริยธรรม
 3. นักเรียนมีระเบียบวินัยตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
 4. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งทางกายและใจ 
 5. นักเรียนมีจิตสาธารณะ  มีน้ำใจช่วยเหลือกันและกัน ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 2. นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาร้อยละ 80
 3. นักเรียนมีระเบียบวินัยตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาร้อยละ 80
 4. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งทางกายและใจ  ร้อยละ 80
 5. นักเรียนมีจิตสาธารณะ  มีน้ำใจช่วยเหลือกันและกัน ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาร้อยละ 80
 1. สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบประเมินระดับชาติ
 3. กิจกรรมสอนเสริมโดยปราชญ์ชาวบ้าน
 4. กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
 5. กิจกรรมลูกเสือ-ยุวะกาชาด
 6. กิจกรรมศึกษานอกสถานที่
 7. การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
 1. โครงการห้องเรียนสัญจรอบรมธรรมะ(วัดโพธิ์)
 2. โครงการบันทึกความดี
 3. โครงการตักบาตรเติมบุญ
 4. โครงการจิตสาธารณะอาสา
 1. ครูประจำชั้นเข้าอบรมพฤติกรรมและมารยาทนักเรียนทุกเช้า(กิจกรรมโฮมรูม)
 2. กิจกรรมหน้าเสาธงอบรมระเบียบวินัย/เรื่องน่ารู้
 3. อาสาสมัครผู้นำด้านระเบียบวินัย
 4. ฝึกระเบียบแถวโดยครูพละ/ครูประจำชั้น
 1. โครงการกีฬาสี/กีฬาเทศบาล
 2. โครงการดื่มนมเสริมสร้างสุขภาพ
 3. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
 4. กิจกรรมออกกำลังกาย
 5. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะทางกาย
 1. โครงการนักเรียนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
 2. โครงการพี่รับน้อง
 3. โครงการสวนสนุกไม่ทอดทิ้งกัน
 4. กิจกรรมอบรมนักเรียนจิตอาสา
 5. กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน