บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2566

นายสมาน ยอดนครจง

ครูชำนาญการ หัวหน้าสายชั้น ป.5 ครูประจำชั้น ป.5/5

นางรัตนาภรณ์ ประจวบมอญ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.5/1

นางนฤมล พวกไธสง

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.5/1

นางสุธัมมา นามวงษา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวเมธินี ลิละคร

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวศิริจิตร ปิตาฝ้าย

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสาวอรทัย สมภาร

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.5/3

นายวัชริ พงษาเวียง

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.5/4

นางสาววิภาดา วงศ์ชารี

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.5/4

นางสมประสงค์ ศิริธันยบูรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.5/5

นางจงกล ชินเสนา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.5/6

พัฒนาความรู้     เชิดชูคุณธรรม
สร้างสรรค์เทคโนโลยี    มีความพอเพียง
หลีกเลี่ยงอบายมุข  ก้าวทันยุคอาเซียน

 1. พัฒนานักเรียนให้ปลอดการอ่านหนังสือไม่ออก เรียนรู้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไวั้
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของโรงเรียน
 3. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนัก รักบ้านเกิด เห็นคุณค่าการสืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตแบบพอเพียง
 4. ส่งเสริมครูในสายชั้นในการทำงานร่วมกันร่วมใจกันทำงานเป็นทีมอย่างมีศักยภาพ เป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณครู
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
  และของชาติ
 2. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดำรงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและท้องถิ่น
 3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 4. นักเรียนได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเรียนรู้นอกสถานที่อย่างเหมาะสม
 5. ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อจัดการเรียนร ู้พัฒนานักเรียนและพัฒนาตนเองสู่
  การเป็นครูมืออาชีพ
 6. ครู และนักเรียนในสายชั้น มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
 1. พัฒนาความรู้

 2. เชิดชูคุณธรรม

 3. สร้างสรรค์เทคโนโลยี

 4. มีความพอเพียง

 5. หลีกเลี่ยงอบายมุข

 6. ก้าวทันยุคอาเซียน

 1. นักเรียนให้ปลอดการอ่านหนังสือไม่ออก เรียนรู้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไวั้ ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยระดับ 3
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
  และของชาติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ 70 คะแนนเฉลี่ยระดับ 3
 3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดำรงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและท้องถิ่น ร้อยละ 100 คะแนนเฉลียระดับ 4
 4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยระดับ 4
 5. นักเรียนได้ใชืสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเรียนรู้นอกสถานที่อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยระดั้บ 4
 6. ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อจัดการเรียนรู้พัฒนานักเรียนและพัฒนาตนเอง
  สู่การเป็นครูมืออาชีพ ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ 4
 7. ครู และนักเรียนในสายชั้น มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ 4
 8. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ 4

ที่จะนำมาพัฒนานักเรียนในสายชั้น ป.5 มีดังนี้

 1. โครงการสอนเสริมหลังเลิกเรียนและเสาร์ – อาทิตย์ ชั้น ป.5
 2. โครงการประกวดการอ่านคำศัพท์ในบทเรียน ชั้น ป.5
 3. โครงการประกวดการคัดลายมือสวย ชั้น ป.5
 4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ป.5
 5. โครงการประกวดห้องเรียนสะอาดและห้องน้ำสะอาดของเวรประจำวันในสายชั้น ป.5
 6. โครงการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน เช่น กิจกรรมวันกำเนิดอาเซียนสิงหาคมของทุกปี, การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเดินพาเหรดชุดประจำชาติในงานกีฬาสี ฯลฯ 
 7. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญเพื่อการเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน