บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566

นางฑิฑิตยา สุดเพาะ

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ป.4/3

นายมนต์สกา จันศรีลา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/1

นางสาวพิสุทธา จันทร์สมบัติ

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/1

นายอิทธิพงศ์ พวกไธสง

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/2

นางสาวสุวรรณิดา ยุพานิช

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/2

นายอลงกรณ์ อันปัญญา

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.4/3

นางธันญะเพชร อวนศรี

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/3

นางสาวอุษา สิทธิ

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/4

นางสาวอรุณรัตน์ คงเดชอุดมกุล

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/4

นางสาวบุศรินทร์ น้อยชนะ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/5

นายปริญญา พาเหมาะ

ครูอัตราจ้าง ครูประชั้น ป.4/5

นางสาวณัชชารีย์ เอ่นนู

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/6

นายทวีรัตน์ สุวรรณสม

ครูอัตราจ้าง ครูประชั้น ป.4/6