บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561

นายอัครเดช เคหาไสย

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้น ป.4 ครูพิเศษ

นางพิมลมาศ ปัญญาเกิด

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/1

นางพิลาพร แก้วเฮ้า

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/2

นางรพีพรรณ วิไลรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/3

นางสาวบุศรินทร์ น้อยชนะ

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/3

นางสาวณัชชารีย์ เอ่นนู

ครู คศ.1 ครูประชั้น ป.4/4

นางสาววิลัดดา ชัยเดช

ครูเชี่ยวชาญ ครูประชั้น ป.4/5

นายมนต์สกา จันศรีลา

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.4/6

นางสุปรียา ไผ่ล้อม

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/7

นางจรัญญา กันหากุล

ครูชำนาญการพิเศษ ครูพิเศษ

นายศุภลักษณ์ อันปัญญา

ครูชำนาญการ

นายอิทธิพงศ์ พวกไธสง

ครู คศ.1 ครูพิเศษ

นายทวีรัตน์ สุวรรณสม

ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ