บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563

นายอัครเดช เคหาไสย

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้น ป.4 ครูประจำชั้น ป.4/5

นางพิมลมาศ ปัญญาเกิด

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/1

นางจรัญญา กันหากุล

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/1

นางสาววิลัดดา ชัยเดช

ครูเชี่ยวชาญ ครูประชั้น ป.4/2

นายปารุสก์ ทับธานี

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/2

นางสาวบุศรินทร์ น้อยชนะ

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/3

นายอิทธิพงศ์ พวกไธสง

ครู คศ.1 ครูประชั้น ป.4/3

นางสาวณัชชารีย์ เอ่นนู

ครู คศ.1 ครูประชั้น ป.4/4

นายวัชรพงศ์ ซ้ายโฮง

ครูอัตราจ้าง ครูประชั้น ป.4/4

นายมนต์สกา จันศรีลา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.4/5

นางพิลาพร แก้วเฮ้า

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/6

นายทวีรัตน์ สุวรรณสม

ครูอัตราจ้าง ครูประชั้น ป.4/6

นายศุภลักษณ์ อันปัญญา

ครูชำนาญการ ครูพิเศษ