บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

นางสาวบุศรินทร์ น้อยชนะ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.4

นายมนต์สกา จันศรีลา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางฑิฑิตยา สุดเพาะ

ครูเชี่ยวชาญ ครูประชั้น ป.4/1

นางสาวณัชชารีย์ เอ่นนู

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/4

นายอัครเดช เคหาไสย

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.4/5

นายอิทธิพงศ์ พวกไธสง

ครู คศ.1 ครูประชั้น ป.4/3

นางสาวอุษา สิทธิ

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/3

นางสาวสุวรรณิดา ยุพานิช

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/5

นางธัญวฤณ อวนศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายทวีรัตน์ สุวรรณสม

ครูอัตราจ้าง ครูประชั้น ป.4/6