บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

นางสาวบุศรินทร์ น้อยชนะ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.4

นายมนต์สกา จันศรีลา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจรัญญา กันหากุล

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/1

นางสาวณัชชารีย์ เอ่นนู

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/4

นายอัครเดช เคหาไสย

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.4/5

นายอิทธิพงศ์ พวกไธสง

ครู คศ.1 ครูประชั้น ป.4/3

นายวัชรพงศ์ ซ้ายโฮง

ครูอัตราจ้าง ครูประชั้น ป.4/4

นางพิลาพร แก้วเฮ้า

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/6

นางธัญวฤณ อวนศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายทวีรัตน์ สุวรรณสม

ครูอัตราจ้าง ครูประชั้น ป.4/6