บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562

นายอัครเดช เคหาไสย

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้น ป.4 ครูประจำชั้น ป.4/5

นางพิมลมาศ ปัญญาเกิด

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/1

นายปารุสก์ ทับธานี

ครูประชั้น ป.4/1

นางสาวบุศรินทร์ น้อยชนะ

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/2

นายอิทธิพงศ์ พวกไธสง

ครู คศ.1 ครูประชั้น ป.4/2

นางรพีพรรณ วิไลรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/3

นางสาวณัชชารีย์ เอ่นนู

ครู คศ.1 ครูประชั้น ป.4/3

นางสาววิลัดดา ชัยเดช

ครูเชี่ยวชาญ ครูประชั้น ป.4/4

นางพิลาพร แก้วเฮ้า

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/4

นายมนต์สกา จันศรีลา

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.4/5

นางสาวบุษยา เหลือผล

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/6

นายทวีรัตน์ สุวรรณสม

ครูอัตราจ้าง ครูประชั้น ป.4/6

นางจรัญญา กันหากุล

ครูชำนาญการพิเศษ ครูพิเศษ

นายศุภลักษณ์ อันปัญญา

ครูชำนาญการ ครูพิเศษ

นายวัชรพงศ์ ซ้ายโฮง

ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ