บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

นายมนต์สกา จันศรีลา

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.4 ครูประจำชั้น ป.4/5

นางจรัญญา กันหากุล

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/1

นายปารุสก์ ทับธานี

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/2

นางสาวบุศรินทร์ น้อยชนะ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/3

นายอิทธิพงศ์ พวกไธสง

ครู คศ.1 ครูประชั้น ป.4/3

นางสาวณัชชารีย์ เอ่นนู

ครูชำนาญการ ครูประชั้น ป.4/4

นายวัชรพงศ์ ซ้ายโฮง

ครูอัตราจ้าง ครูประชั้น ป.4/4

นายอัครเดช เคหาไสย

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.4/5

นางพิลาพร แก้วเฮ้า

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประชั้น ป.4/6

นางธัญวฤณ อวนศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายทวีรัตน์ สุวรรณสม

ครูอัตราจ้าง ครูประชั้น ป.4/6