บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561

นางสุภาภรณ์ ศรีอุดร

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ป.3/4

นางดวงเดือน มาลาสิงห์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/1

นางหนูพิน พินราช

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/2

นางราตรี แก้วงามศรี

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/3

นางพิกุล มีคำทอง

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/5

นางลัญฉกร จันทะเริง

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/6

นางธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/7

นางพิกุล กระแสโสม

ครูชำนาญการพิเศษ ครูพิเศษ

นายประยุทธ ศรีจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูพิเศษ

นางพเยาว์ ชิณศรี

ครูชำนาญการพิเศษ ครูพิเศษ

นางชุลีภรณ์ นิลสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูพิเศษ

นายนัฐพล รัชตพิบูล

ครู คศ.1 ครูพิเศษ

นางสาวพรนภา กุลผาย

ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ

“ สุขภาพดี  มีคุณธรรม นำความสุข  มุ่งผลสัมฤทธิ์ ”

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 2. สร้างจิตสำนึกของผู้เรียนให้มีคุณธรรมที่ดี เห็นคุณค่าการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา เทศบาลและระดับชาติ

 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ดำรงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย

 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและระดับเทศบาล ส่งผลดีต่อการประเมินระดับชาติ

 1. ผู้เรียนร้อยละ  98 ขึ้นไปมีคุณธรรมที่ดี

 2. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ร้อยละ 100

 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอบเลื่อนชั้นได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
  และเทศบาลร้อยละ 100