บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2566

นางสาวจินตนา ขจรวุฒินันท์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.3 ครูประจำชั้น ป.3/5

นางลัญฉกร จันทะเริง

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวอโนมา สัตนาโค

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/1

นางธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/2

นางพิกุล มีคำทอง

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/2

นายอัยรินทร์ จันทร์มหา

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.3/2

นางชุลีภรณ์ นิลสุวรรณ

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.3/3

นายนัฐพล รัชตพิบูล

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.3/3

นางสาวทนุภา สายทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/3

นางหนูพิน พินราช

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/4

นายศิริชัย ไชยนาค

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/4

นางสาวพรพิมล ชำนาญพล

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/4

นางราตรี แก้วงามศรี

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.3/5

นางดวงเดือน มาลาสิงห์

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.3/6

นางสาวศิริพร ตรงดี

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.3/6

“ สุขภาพดี  มีคุณธรรม นำความสุข  มุ่งผลสัมฤทธิ์ ”

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 2. สร้างจิตสำนึกของผู้เรียนให้มีคุณธรรมที่ดี เห็นคุณค่าการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา เทศบาลและระดับชาติ

 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ดำรงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย

 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและระดับเทศบาล ส่งผลดีต่อการประเมินระดับชาติ

 1. ผู้เรียนร้อยละ  98 ขึ้นไปมีคุณธรรมที่ดี

 2. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ร้อยละ 100

 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอบเลื่อนชั้นได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
  และเทศบาลร้อยละ 100