บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2566

นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.2 และ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรัชดาพร ยิ่งยงทรัพย์

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.2/1

นายพิษณุ ณ พัทลุง

ครู คศ.1 ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวชลดา กางสิ่ว

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวทิพวรรณ ทองกอง

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2/3

นางตรีสุดา วงษ์วีระนิมิตร

ครู คศ.1 ครูประจำชั้น ป.2/3

นายธวัชชัย บัวภา

ครู คศ.1 ครูประจำชั้น ป.2/4

นางกิ่งเพชร ชาดวง

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2/5

นางพรรณิพา พันเดช

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.2/5

นางพยอม อินกกผึ้ง

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2/6

นายวิรัตน์ ป้องเรือ

ครู คศ.1 ครูประจำชั้น ป.2/6

อ่าน เขียน คล่อง นำร่องคณิตศาสตร์
ฉลาดล้ำ คุณธรรม สัมพันธ์เครือข่าย นำสมัยเทคโนโลยี

 1. พัฒนาผู้เรียนให้อ่าน เขียน คล่องตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 3. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 4. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีการศึกษางานด้านเทคโนโลยี

 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยการอ่าน เขียน คล่องตามคุณภาพของผู้เรียน

 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

 4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตามศักยภาพของผู้เรียน

 1. นักเรียนสามารถอ่านภาษาไทยได้ร้อยละ 100

 2. นักเรียนสามารถเขียนภาษาไทยได้ร้อยละ 95 ของผู้เรียน

 3. นักเรียนสามารถคิดเลขได้ในระดับพื้นฐานของผู้เรียนในการบวกลบ คูณ หารได้ร้อยละ 100

 4. นักเรียนสามารถนำหลักการเรียนรู้ในวิชาที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  ได้อย่างมีความสุข มีความรู้ คู่กับคุณธรรมนำชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพร้อยละ 100

 5. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในการจัดการศึกษาให้กับ
  ผู้เรียนมีความประสานสัมพันธ์ระหว่างครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง ด้วยความรัก ความสามัคคี 
  ในการแก้ปัญหาการทำงานร้อยละ 90

 6. นักเรียนมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในการเรียนรู้ได้ร้อยละ 100

 1. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน เขียนได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 2. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 3. ผู้เรียนจะต้องมีทักษะการบวก ลบ คูณ หารได้

 4. ผู้เรียนรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

 5. ผู้เรียนมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ

 6. ผู้เรียนรู้จักประหยัดและอดออม

 7. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

 8. ผู้เรียนรู้จักดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 9. ผู้เรียนมีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย

 10. ผู้เรียนปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข