บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566

นางชุติกานต์ ทาเชาว์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูประจำชั้น ป.1/1

นางวริยา วิจิตรศุภการ

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/1

นายนิรุท ทองภูบาล

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.1/2

นางนิภาพรรณ มณีเนตร

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/2

นางกัญจนา จันทะไพร

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.1/3

นายธนาธิป สอนศิลพงศ์

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.1/5

นางสาวสิริยลริยา วศิริอารยา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/4

นายพิทักษ์ กล้าหาญ

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.1/4

นางชุตินันท์ รัตนทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/5

ดร.สรญา ทองธรรมมา

ครูเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้น ป.1/5

นางสาวลลิตา คูหา

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.1/5

นางสาวบุษยา เหลือผล

ครูชำนาญการ ครูประจำชั้น ป.1/6

นางเชาวลักษณ์ ศรีจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1/6

นางสาวสุภารัตน์ สุภาพ

ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้น ป.1/6

“เรียนรู้พื้นฐาน 
อ่าน เขียน ได้คล่อง นำร่องภาษาจีน”

 1. จัดการเรียนรู้พื้นฐานครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล
 2. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค์ให้เต็มตามศักยภาพเป็นคนดีและมีความสุข
 3. พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านภาษาจีน
 1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ตามมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
 4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาจีน
 5. ครูมีความรู้และทักษะในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รู้จักพัฒนาตนเอง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 6. ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา

ข้อที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1

ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน – เขียน ภาษาไทยตามมาตรฐานระดับชั้น

ร้อยละ 100

2

ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ร้อยละ 90

3

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ร้อยละ 95

4

ผู้เรียนผ่านการประเมินภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ร้อยละ 80

5

โรงเรียนผ่านเกณฑ์สถานศึกษาที่น่าอยู่ตามมาตรฐานของกรมอนามัย

ร้อยละ 100

6

ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

ร้อยละ 100

7

ผู้เรียนรู้จักประหยัด อดออมอย่างน้อยวันละ 1 บาท

ร้อยละ 100

8

ครูได้จัดทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ร้อยละ 100

9

ครูได้รับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 60 ชั่วโมง/คน/ปี

ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์เรียนรู้พื้นฐาน

 1. จัดการเรียนการสอนให้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
  เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
 4. จัดบรรยากาศในห้องเรียนและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้อต่อผู้เรียน
 5. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตร์อ่านเขียนได้คล่อง

 1. วิเคราะห์ผู้เรียนหลักสูตรให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ ตัวเลข การอ่านประสมคำในแม่ ก.กา และคำพื้นฐานในระดับชั้น
 2. จัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางที่กำหนด
 3. จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการอ่านการเขียน
 4. ผู้เรียนฝึกการเขียนตามแบบที่กำหนด
 5. ผู้เรียนเขียน-อ่านประโยคข้อความ คำพื้นฐานในระดับชั้น ป.1 ตามที่กำหนด
 

ยุทธศาสตร์นำร่องภาษาจีน

 1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
 2. จัดทำการสอนโดยครูจีน
 3. จัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาจีนในเชิงบูรณาการ
 4. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน