“โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานความเป็นสากล

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 • กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของชาติ
 • กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบคือต้องคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์กล้าตัดสินใจ มีความกล้าแสดงออกและนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 • กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศที่หลากหลาย สามารถพัฒนาระบบความรู้จากข้อมูลไปสู่สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตศาธารณะ
 • กลยุทธ์ที่ 2.2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • กลยุทธ์ที่ 2.4 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
 • กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ลดพฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและความรุนแรง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
 • กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะเพื่อมุ่งสุ่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฎศิลป์ และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 • กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาครูด้านผลิตและจัดหาสื่อ นวัตกรรมและจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การใช้ภาษาต่างประเทศมาพัฒนาตนเอง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและการวัดผลทางการศึกษามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • กลยุทธ์ที่ 7.1 มีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีที่มีความชัดเจน เหมาะสม เป็นรูปธรรม มีการติดตามโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • กลยุทธ์ที่ 7.2 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564
จำนวน 3 มาตรฐาน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณในระดับดีขึ้นไป
 • ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป
 • ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมโครงงาน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสืบค้นข้อมูลในการเรียนได้
 • ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
 • ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  มีค่า T-score ³ ร้อยละ 50
 • ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู สำนึกรักท้องถิ่น)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
 • ตัวบ่งชี้ที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
 • ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 14 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไว้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
 • ตัวบ่งชี้ที่ 15 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
 • ตัวบ่งชี้ที่ 16  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 17  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 18  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
 • ตัวบ่งชี้ที่ 19  โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้
 • ตัวบ่งชี้ที่ 20  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ตัวบ่งชี้ที่ 21  ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
 • ตัวบ่งชี้ที่ 22  ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการเชิงบวกเพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 23  ร้อยละของครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
 • ตัวบ่งชี้ที่ 24  ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้