“โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เป็นโรงเรียนมาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ
เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
 3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 4. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมการบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Goal)

ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

เป้าประสงค์ที่ 1

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เต็มตามศักยภาพ (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่

 1. รักชาติศาสน์กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ)
ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)
KPI :     
 1. ร้อยละของนักเรียนที่รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
 2. ร้อยละของนักเรียนที่ซื่อสัตย์สุจริต   
 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีวินัย     
 4. ร้อยละของนักเรียนที่ใฝ่เรียนรู้   
 5. ร้อยละของนักเรียนที่อยู่อย่างพอเพียง    
 6. ร้อยละของนักเรียนที่มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7. ร้อยละของนักเรียนที่รักความเป็นไทย  
 8. ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ 4 ป.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ 5 ส.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์คุณธรรมจริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 2

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)
KPI :  
 1. ร้อยละของนักเรียนที่มาโรงเรียนก่อนเวลาทำกิจกรรมหน้าเสาธง
 2. ร้อยละของนักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบ
 3. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทย
 4. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
 5. ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนักเห็นความสำคัญในการรักษาความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน 
 6. ร้อยละของนักเรียนที่ออมทรัพย์อย่างน้อยวันละ 1 บาท
 7. ร้อยละของนักเรียนที่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
 8. ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์คุณธรรมจริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3 

มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและชุมชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)
KPI
 1. ร้อยละของครูที่มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 2. ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรม 70 ชม./คน/ปี
 3. ร้อยละของครูที่เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดและปิดภาคเรียน
 4. ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
 5. ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
 6. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารของโรงเรียน
 7. โรงเรียนดำเนินการจัดทำวารสารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เล่ม
 8. ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 9. ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 10. ร้อยละของนักเรียนที่พึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การนิเทศภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้วยเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 

นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)
KPI :  
 1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน 
 2. ร้อยละของนักเรียนที่ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 3. ร้อยละของผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหาร
                        และ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 4. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลทาง INTERNET ได้
 6. อัตราส่วนจำนวน COMPUTER ในห้องเรียนต่อจำนวนนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   ยุทธศาสตร์ 4 ป.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :   ยุทธศาสตร์ 5 ส.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :   ยุทธศาสตร์เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 5

ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)
KPI :   
 1.  ร้อยละของครูที่ผ่านการประชุม อบรม สัมมนา อย่างน้อย 70 ชั่วโมง /ปี
 2. ร้อยละของผู้บริหารและครูมีความสามารถในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Power point,
  และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต)
 3. ร้อยละของครูที่ศึกษา/ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ
 4. ร้อยละของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 5. ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
 6. จำนวนครูที่มีวิทยฐานะสูงขึ้นในแต่ละปี 
 7. ร้อยละของครูที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
 8. ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ  
 9. ระดับคุณภาพของผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารการศึกษา 
 10. ระดับคุณภาพของผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ 
 11. ระดับคุณภาพของผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการ และการจัดการ 
 12. ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ   
ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 11 : ยุทธศาสตร์ การเป็นครูมืออาชีพ