พ่อครัว - แม่ครัว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2564

นายสังคม ทองขาน

โครงการอาหารกลางวัน

นางฐานิตา พิลาโท

โครงการอาหารกลางวัน

นางวิสต้า โม่งคำ

โครงการอาหารกลางวัน

นางสาวสุพิณ เพียนาม

โครงการอาหารกลางวัน

นางรัชนีกร สุดชา

โครงการอาหารกลางวัน