พ่อครัว - แม่ครัว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2561

นายสังคม ทองขาน

โครงการอาหารกลางวัน

นางฐานิตา พิลาโท

โครงการอาหารกลางวัน

นายกิตติศักดิ์ อุ่นโรจน์

โครงการอาหารกลางวัน

นางวิสต้า โม่งคำ

โครงการอาหารกลางวัน

นางสาวสุพิณ เพียนาม

โครงการอาหารกลางวัน

นางรัชนีกร สุดชา

โครงการอาหารกลางวัน