นักการภารโรงและแม่บ้าน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกปีการศึกษา 2564

นายรุ่งโรจน์ ไพศาล

นักการภารโรง

นายอารีย์ โสกประเทศ

นักการภารโรง

นายสิงขร พงษ์เพียจันทร์

นักการภารโรง

นายวันชัย เง็งลา

นักการภารโรง

นายบรรยงค์ โพธิ์ขี

นักการภารโรง

นายอิศรา ไพศาล

คนขับรถตู้

นายวุฒิชัย นาคทน

นักการภารโรง

นายสมาน ศรีวิชา

นักการภารโรง

นางสุพรรณี ศรีคำม้วน

นักการภารโรง