บุคลากรครูต่างชาติโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สายชั้น English Program ปีการศึกษา 2564

Mr.Alfie Herdelez Crusis

Coach EP2

Mr. Abelegang Lucas Nkenglefac

Coach EP1

Mr.Rigor Blasco Permejo

Coach EP1

Mr.Jeffry Colina Sumalabe

Coach EP2

Mrs.Mary Grace Melgar Bhatti

Coach EP1

MissJesica Caneda Ortiz

Coach EP1

Mrs.Leonisa Piloton Pugoy

Coach EP1

Miss.Jenifer Dionecio Balicdan

Coach EP1