บุคลากรครูต่างชาติโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สายชั้น English Program ปีการศึกษา 2562

Mr.Alfie Herdelez Crusis

Coach EP2

Miss Sherly Cruz Giron

Coach EP2

Mr. Abelegang Lucas Nkenglefac

Coach EP1

Mr.Marlon Pastor Espenocilla

Coach EP1

Mr.Jeffry Colina Sumalabe

Coach EP2

Miss.Mary Grace Ranola Melgar

Coach EP1

Mr.June Caneda Qrtiz

Coach EP2

MissJesica Caneda Ortiz

Coach EP1

Mrs.Leonisa Piloton Pugoy

Coach EP1

Miss.Jenifer Dionecio Balicdan

Coach EP1

Mr.Ell Entroliso Mortarial

Coach EP1