คนขับรถบัสโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2564

นายสาคร ชมเชย

คนขับรถบัสโรงเรียน

นายชัยณรงค์ คูบุบผา

คนขับรถบัสโรงเรียน

นายบุญเลิง น้อยคำภู

คนขับรถบัสโรงเรียน