คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายองอาจ วีรภัทรสกุล

ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ (ผุ้ทรงคุณวุฒิ)

นางกัญจรัตน์ เมืองจันทร์

รองประธานกรรมการสถานศึกษาฯ (ผุ้ทรงคุณวุฒิ)

นายเรือง สุระเสียง

กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)

นางอรุณศรี ดวงใจ

กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)

นายเติมศักดิ์ เดชโบราณ

กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

นายวันชัย ซื่อสิริสวัสดิ์

กรรมการ (ผู้แทน อปท.)

นายบรรลุ ถาสอสุด

กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)

นายผดุงศักดิ์ สมสะอาด

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายอวย นิมิตรประจักษ์

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายสุริยะ ด้วงวังหิน

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางกฤติมา รวยสูงเนิน

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางดรุณี บุรมย์ชัย

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางรุจิรา สะเดา

กรรมการ (ผู้แทนครู)