คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2562

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ

นายฉัตรชัย สืบทรัพย์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ

นางรุจิรา สะเดา

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายจิตตะ ระกิติ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางพิกุล มีคำทอง

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหาร งบประมาณ

นายไชยวัฒน์ ทาเชาว์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน

นายศุภลักษณ์ อันปัญญา

ครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มบริหารอาคารสถานที่

นางสงกรานต์ ปราบนอก

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางกาญณัฐ โคตรชาลี

ครูชำนาญการ หัวหน้าสายชั้น ป.1

นางณปภัช พิมพ์หานาม

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.2

นางสุภาภรณ์ ศรีอุดร

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.3

นายอัครเดช เคหาไสย

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้น ป.4

นางเพ็ญศรี พวกไธสง

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้น ป.5

นางหทัยรัตน์ คันธภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางสาวจารุณี วิชาชัย

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นสองภาษา 1

นางกนกพร ศิริมาลา

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล / หัวหน้าสายชั้นสองภาษา 2