คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2564

นายพัฒนา ยอดสะอึ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

kusumal_s

นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ

นางรุจิรา สะเดา

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายจิตตะ ระกิติ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางพิกุล มีคำทอง

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นายศุภลักษณ์ อันปัญญา

ครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มบริหารอาคารสถานที่

นางสงกรานต์ ปราบนอก

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นายนิรุท ทองภูบาล

ครูชำนาญการ หัวหน้าสายชั้น ป.1

นางสาวทิพวรรณ ทองกอง

ครูชำนาญการ หัวหน้าสายชั้น ป.2

นางสุภาภรณ์ ศรีอุดร

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.3

นายอัครเดช เคหาไสย

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้น ป.4

นายสมาน ยอดนครจง

ครู คศ.1 หัวหน้าสายชั้น ป.5

นางหทัยรัตน์ คันธภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางสาวจารุณี วิชาชัย

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นสองภาษา 1

นางกนกพร ศิริมาลา

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้นสองภาษา 2