คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2564

นายพัฒนา ยอดสะอึ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นางมันทนา ไทธานี

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางรินทร์ลภัส เบ้าเงิน

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพร อินทร์แสง

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางรุจิรา สะเดา

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นายจิตตะ ระกิติ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพิกุล มีคำทอง

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

นางสาวญาณินี ประจะเนย์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางชุติกานต์ ทาเชาว์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.1

นางสาวทิพวรรณ ทองกอง

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.2

นางสุภาภรณ์ ศรีอุดร

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.3

นายมนต์สกา จันศรีลา

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.4

นายสมาน ยอดนครจง

ครูชำนาญการ หัวหน้าสายชั้น ป.5

นางหทัยรัตน์ คันธภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางสาวจารุณี วิชาชัย

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นสองภาษา 1

นางกนกพร ศิริมาลา

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้นสองภาษา 2