จำนวนนักเรียน และ บุคลากร

ป.1 - 237 คน
237 คน
ป.2 - 212 คน
212 คน
ป.3 - 244 คน
244 คน
ป.4 - 236 คน
236 คน
ป.5 - 260 คน
260 คน
ป.6 - 226 คน
226 คน
ป.1-3 English Program (EP1) - 432 คน
432 คน
ป.4-6 English Program (EP2) - 386 คน
386 คน

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,242 คน

ข้อมูลวันที่ 18 ธ.ค. 2565

ครูประจำการ 100 คน
100 คน
ครูอัตราจ้าง 18 คน
18คน
ครูต่างชาติ 11 คน
11 คน
บุคลากรทางการศึกษา 11 คน
11 คน
บุคลากรทั่วไป 10 คน
10 คน

รวมบุคลากรทั้งหมด 150 คน