กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2563

นางสาวญาณินี ประจะเนย์

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุมบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานวิจัยและพัฒนา คุณภาพการศึกษา

นางพิมลมาศ ปัญญาเกิด

ครูชำนาญการพิเศษ งานพัฒนาการเรียนรู้ และนิเทศการสอน

นางจงกล ชินเสนา

ครูชำนาญการพิเศษ งานแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อและนวัตกรรม

นางหทัยรัตน์ คันธภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ งานแนะแนว

นางกนกพร ศิริมาลา

ครูเชี่ยวชาญ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา

นางสาวอโนมา สัตนาโค

ครูชำนาญการพิเศษ งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล