กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2563

นางกนกพร ศิริมาลา

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางดวงสมร มูลกิตติ

ครูชำนาญการ งานพัฒนาบุคลากร

นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์

ครูชำนาญการ งานวางแผนอัตรากำลัง และการสรรหา

นางหนูพิน พินราช

ครูชำนาญการพิเศษ งานทะเบียนประวัติ

นางอติภร โคตรพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ งานเลื่อนขั้นเงินเดือน