กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2562

นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

นางกนกพร ศิริมาลา

ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางดวงสมร มูลกิตติ

ครูชำนาญการ งานพัฒนาบุคลากร

นางหนูพิน พินราช

ครูชำนาญการพิเศษ งานทะเบียนประวัติ

นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์

ครูชำนาญการ งานวางแผนอัตรากำลัง และการสรรหา

นางอติภร โคตรพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ งานเลื่อนขั้นเงินเดือน

นางปราศัย ศรีกุล

ครูชำนาญการพิเศษ งานวินัยและการรักษาวินัย