กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2563

นายจิตตะ ระกิติ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานรับนักเรียน งานยานยนต์ งานเวรยาม งานมูลนิธิ และสมาคม

นายทรงยศ ไสยนิตย์

ครูชำนาญการพิเศษ งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานโสตทัศนูปกรณ์