กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2563

นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร งบประมาณ

นางพิกุล มีคำทอง

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ งานแผนงานและโครงการ งานการเงินและบัญชี งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

นางสุปรียา ไผ่ล้อม

ครูชำนาญการพิเศษ งานพัสดุและทรัพย์สิน

นายศุภลักษณ์ อันปัญญา

ครูชำนาญการ งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสุภาพรรณ สุวิชัย

ครูชำนาญการ งานสวัสดิการบุคลากร

นายธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์

ครูผู้ช่วย งานพัสดุและทรัพย์สิน