3. การนั่งพิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธี

 

         ท่านั่งในการพิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นับว่ามีความ สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งผลต่อร่างกายและประสิทธิภาพของงาน ที่พิมพ์ วิธีนั่งที่ถูกวิธีจะต้องปฏิบัติดังนี้

                                      

          1. นั่งตัวตรง ไม่เกร็ง แล้วเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยห่างจาก แผงแป้นอักขระ ประมาณ 6 - 7 นิ้ว หรือ 1 คืบ
          2. เท้า
ทั้งสองข้างวางราบติดกับพื้นทั้ง 2 เท้า ข้างใดข้างหนึ่ง เยื้องกันเล็กน้อย
          3. แขนปล่อยข้างลำตัว แนบชิดลำตัวตามสบายข้อศอกไม่กาง ช่วงข้อศอกกับข้อมือ พยายามให้เป็นเส้นตรง หรือแขนท่อนล่างทำมุม 30 องศา กับผิวโต๊ะ
          4. คอตั้งตรง หันไปทางขวาเล็กน้อยเพื่ออ่านต้นฉบับ
          5. ข้อมือจะต้องโหย่งตลอดเวลา มิให้วางพักบนแป้นพิมพ์
          6. ปลายนิ้วมือโค้งงอให้ส่วนที่เป็นปุ่มเนื้อกับปลายเล็บวางบน แป้นตัว อักษรโดยมือทั้ง สองลาดต่ำลงขนานกับแป้นพิมพ์ให้เป็น เส้นตรงกับช่วงแขน

        3.1 แป้นเหย้าและการวางนิ้วในการพิมพ์งานภาษาอังกฤษ


              แป้นเหย้า (home key) หมายถึง แป้นแรกของการวาง ตำแหน่งจะอยู่ที่แถวที่ 2 นับ จากล่างขึ้นไป การวางนิ้วแป้นเหย้า ในการพิมพ์งานภาษาอังกฤษ ทำได้ดังนี้       ภาพแป้นเหย้าและการวางนิ้วในการพิมพ์งานภาษาอังกฤษ

         มือซ้ายให้นิ้วก้อยวางที่อักษร A นิ้วนางวางที่อักษร S นิ้วกลาง วางที่อักษร D และนิ้วชี้ ี้วางที่ตัวอักษร F ส่วนแป้นพิเศษทาง ซ้าย เช่น แป้น Shift Caps Lock Tab - และ Esc ให้ใช้ นิ้วก้อย
         มือขวาให้นิ้วก้อยวางที่เครื่องหมาย ; นิ้วนางวางที่อักษร L นิ้วกลางวางที่อักษร K และ นิ้วชี้วางที่ตัวอักษร J นิ้วหัวแม่มือให้อยู่ ู่ที่แคร่ยาว (space bar)

        3.2 แป้นเหย้าและการวางนิ้วในการพิมพ์งานภาษาไทย ภาพแป้นเหย้าและการวางนิ้วในการพิมพ์งานภาษาไทย

         มือซ้ายให้นิ้วก้อยวางที่อักษร นิ้วนางวางที่อักษร นิ้วกลาง วางที่อักษร และนิ้วชี้ วางที่ตัวอักษร ส่วนแป้นพิเศษทางซ้าย เช่น แป้น Shift Caps Lock Tab - และ Esc ให้ใช้ นิ้วก้อย
         มือขวาให้นิ้วก้อยวางที่เครื่องหมาย นิ้วนางวางที่อักษร นิ้วกลางวางที่ สระอา และ นิ้วชี้วางที่วรรณยุกต์ (ไม้เอก) นิ้วหัวแม่ ่มือให้อยู่ที่ แคร่ยาว (space bar)

        3.3 การฝึกพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์

         การพิมพ์งานเป็นทักษะที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ ถ้าผู้เรียนหมั่น ฝึกพิมพ์สม่ำเสมอ เป็น ประจำทุกวันโดยใช้ โปรแกรมฝึกพิมพ์ ซึ่ง ในปัจจุบัน
มีโปรแกรมฝึกพิมพ์ต่าง ๆ หลายโปรแกรมที่สามารถ นำมาใช้ฝึกทักษะในการพิมพ์งานได้เป็น อย่างดีสำหรับหลักการ พิมพ์งานโดยทั่วไปเริ่มแรกควรปฏิบติดังนี้
         1. การวางนิ้วและใช้นิ้วให้ถูกตำแหน่งตัวอักษร
         2. เวลาพิมพ์ พิมพ์ให้ได้จังหวะสม่ำเสมอ
         3. ระหว่างพิมพ์ สายตาจะจับอยู่ที่งานที่พิมพ์
โดยไม่ต้องมอง แป้นพิมพ์
         4. การฝึกพิมพ์หมั่นฝึกทักษะในการพิมพ์อย่างสม่ำเสมอเป็น ประจำ
         5. ควรกำหนด
เป้าหมายในการพิมพ์งานทุกครั้ง
         สำหรับผู้เรียนที่มุ่งหวังจะพัฒนาทักษะการพิมพ์งานได้อย่าง คล่องแคล่ว รวดเร็ว ควรปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนดังนี้
         1. พยายามมุ่งความสนใจเฉพาะสิ่งที่เราพิมพ์เท่านั้น
         2. ฝึกทักษะการใช้นิ้วให้คล่องแคล่ว รวดเร็ว
         3. พยายามฝึกทักษะการพิมพ์ให้รวดเร็วและถูกต้อง
         4. พยายามรักษาจังหวะในการพิมพ์ให้สม่ำเสมอตลอดระยะ เวลาใน การพิมพ์
         5. มีสมาธิในการพิมพ์ไม่วอกแวก

         6. หมั่นฝึกซ้อมทักษะการพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ
         7. นั่งฝึกพิมพ์ให้ถูกวิธี และพยายามรักษาสุขภาพอนามัยให้ดี ีอยู่เสมอ

        3.4 หลักการสืบนิ้ว

              
การสืบนิ้วจากแป้นเหย้าไปยังแป้นอักขระแป้นอื่นนั้น เป็น การฝึกทักษะการพิมพ์ เพื่อ ให้เกิดทักษะและความชำนาญ
ซึ่ง ผู้เรียนควรฝึกทักษะการสืบนิ้วตามลำดับขั้นตอน แล้วหมั่น ฝึกทักษะ เพื่อเพิ่มความชำนาญให้มากขึ้น

เกร็ดความรู้

           แผงแป้นอักขระและแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีดโดยทั่วไป ตำแหน่งแป้นเหย้า ของแป้นพิมพ์และแป้นอักขระจะเหมือนกัน ดังนั้นผู้ที่ฝึกพิมพ์สัมผัสด้วยเครื่องพิมพ์ดีด เมื่อมาใช้แป้นอักขระ ของเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่มีปัญหาในการพิมพ์สัมผัส
           ปัจจุบันการฝึกพิมพ์ นิยมฝึกพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มากกว่าเครื่อง พิมพ์ดีด เนื่องจากมีโปรแกรมฝึกพิมพ์ ส่วนใหญ่มัก ทำเป็นโปรแกรมในรุปสื่อประสม (multimedia) ที่มีทั้งภาพและเสียง อีกทั้งยังสามารถประเมินผลผุ้เรียนได้เลย

คำศัพท์ประจำหน่วย


คำศัพท์

คำอ่าน

ความหมา

Numeric

นิว-เมอ-ริค

แผงแป้นตัวเลข

Function

ฟัง-ชั่น

แผงแป้นหน้าที่

Page Up

เพจ - อัป

แผงแป้นหน้าขึ้น

Page Down

เพจ -ดาวน

แผงแป้นหน้าลง

Insert

อิน-เซิร์ท

แผงแป้นแทรก

Delete

ดี - ลีท

แผงแป้นลบออก

 

                           สรุปสาระสำคัญ

         การพิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นทักษะที่นักเรียนจะ ต้องหมั่นฝึกพิมพ์อย่าง สม่ำเสมอจึงจะเกิดทักษะและความชำนาญ ในการที่จะสามารถพิมพ์งานได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง

                

จัดทำโดยคุณครูสุดใจ เพลงสา ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อีเมล์ : itsudjai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th/sudjai
สงวนลิขสิทธิ์ 2554