12 November, 2017 11:25 AM

บุคลากรครูสวนสนุก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นางรุ่งรัตน์ ศรีเร
ครูชำนาญการพิเศษ
˹ª鹻ж֡һշ 1

นางมะลิ ศิลากุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณรงค์ เอนกนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
پ

นางเพียงจันทร์ สุวรรณคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสรญา ทองธรรมมา
ครูӹҭþ
پ

นางเชาวลักษณ์ ศรีจันทร์
ครูӹҭ

นางสาวทิพวรรณ ทองกอง
ครู คศ.1


ҧش ôɰǧ
ѵҨҧ


วิสัยทัศน์สายชั้น ป.1

“เรียนรู้พื้นฐาน
อ่าน เขียน ได้คล่อง นำร่องภาษาจีน”

พันธกิจสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 1. จัดการเรียนรู้พื้นฐานครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล
 2. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค์ให้เต็มตามศักยภาพเป็นคนดีและมีความสุข
 3. พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านภาษาจีน

เป้าประสงค์ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ตามมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
 4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาจีน
 5. ครูมีความรู้และทักษะในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รู้จักพัฒนาตนเอง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 6. ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด  KPI สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข้อที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1

ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน – เขียน ภาษาไทยตามมาตรฐานระดับชั้น

ร้อยละ 100

2

ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ร้อยละ 90

3

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ร้อยละ 95

4

ผู้เรียนผ่านการประเมินภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ร้อยละ 80

5

โรงเรียนผ่านเกณฑ์สถานศึกษาที่น่าอยู่ตามมาตรฐานของกรมอนามัย

ร้อยละ 100

6

ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

ร้อยละ 100

7

ผู้เรียนรู้จักประหยัด อดออมอย่างน้อยวันละ 1 บาท

ร้อยละ 100

8

ครูได้จัดทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ร้อยละ 100

9

ครูได้รับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 60 ชั่วโมง/คน/ปี

ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 1. ยุทธศาสตร์เรียนรู้พื้นฐาน
  1. จัดการเรียนการสอนให้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
  2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
   เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
  4. จัดบรรยากาศในห้องเรียนและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้อต่อผู้เรียน
  5. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ
 2. ยุทธศาสตร์อ่านเขียนได้คล่อง
  1. วิเคราะห์ผู้เรียนหลักสูตรให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ ตัวเลข การอ่านประสมคำในแม่ ก.กา
   และคำพื้นฐานในระดับชั้น
  2. จัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางที่กำหนด
  3. จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการอ่านการเขียน
  4. ผู้เรียนฝึกการเขียนตามแบบที่กำหนด
  5. ผู้เรียนเขียน-อ่านประโยคข้อความ คำพื้นฐานในระดับชั้น ป.1 ตามที่กำหนด
 3. ยุทธศาสตร์นำร่องภาษาจีน
  1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
  2. จัดทำการสอนโดยครูจีน
  3. จัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาจีนในเชิงบูรณาการ
  4. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com