กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2561

 

ดร.พูลผล ชาญวิรัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

 
 

นางรุจิรา สะเดา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุมบริหารวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

 

นางพิมลมาศ ปัญญาเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาการเรียนรู้
และนิเทศการสอน

นางจงกล ชินเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด
สื่อและนวัตกรรม

นางกนกพร ศิริมาลา
ครูเชี่ยวชาญ
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

นายไชยวัฒน์ ทาเชาว์
ครูชำนาญการพิเศษ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรรียน

นางหทัยรัตน์ คันธภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว

นางสาวอโนมา สัตนาโค
ครูชำนาญการพิเศษ
งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com