6 July, 2018

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมห้องเรียนสัญจร
อบรมธรรมะตามโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ณ วัดโพธิ์โนนทันขอนแก่น
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
สำหรับครูในสังกัดทน.ขอนแก่น
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
สำหรับครูในสังกัดทน.ขอนแก่น
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล
ได้เป็นประธานในพิธิเปิด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล
ได้เป็นประธานในพิธิเปิด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

คณะผู้บริหารเทศบาล
นครขอนแก่นเยี่ยมชม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารทน.ขอนแก่น
ร่วมสังเกตการณ์และอำนวย
ความสะดวกในวันเปิดเรียนใหม่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
สายชั้น EP
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
สายชั้น EP1
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
ชั้นอนุบาล,สาย Standard
วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ  อีเมล์  itsudjai@gmail.com