ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เรื่อง แจ้งยกเลิกปฏิทินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564