เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยโดยใช้ PLIC  Model ผู้วิจัย                     นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ ปีที่ทำวิจัย             2561 ชื่อเรื่อง                                  การประเมินโครงการคุณธรรมนำใจใช้ชีวิตพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ผู้ประเมิน                             นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา                                 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น                        ปีการศึกษา           2562