Month: February 2021

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวโชติมา ไชยนิจ

ชื่อเรื่องวิจัย     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย             นางสาวโชติมา  ไชยนิจ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                     โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น ปีที่พิมพ์          2561 บทคัดย่อ การวิจัย ครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวโชติมา ไชยนิจ Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางดลนภา วงษ์ศิริ

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย            นางดลนภา  วงษ์ศิริ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปีที่พิมพ์       2562 บทคัดย่อ                                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75  2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562  ห้อง 2/2 จำนวน  35 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมีนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนภายในชั้นเรียนเดียวกัน  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  คือภาคเรียนที่ …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางดลนภา วงษ์ศิริ Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์

ชื่อเรื่อง       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง วัสดุและสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ผู้วิจัย         นางมนัสณัญย์  โงชาฤทธิ์ โรงเรียน             เทศบาลสวนสนุก  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา        2561 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์(1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วัสดุและสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(2) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง วัสดุและสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น รูปแบบวิจัยเป็นแบบยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre – Experimental Design)ใช้รูปแบบ One Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์ Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์

เรื่องที่ 1 ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีไวกอทสกี เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง                    การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                ผู้วิจัย         นางธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ปีที่พิมพ์     2561 บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีไวกอทสกี เพื่อพัฒนาทักษะ    การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ   1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ   การเขียนภาษาอังกฤษ 2) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีไวกอทสกี เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีไวกอทสกี …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์ Read More »