โครงการค่าย English Camp ป.5 EP2 – 2019

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 คุณครูได้นำนักเรียนสายชั้น ป.5 EP2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ English Camp EP2 – 2019 เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้องรีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น