ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแบบศูนย์สอบเปิด ASMO THAI 2020

ดูรายชื่อได้ที่นี่ >> https://drive.google.com/…/1GFy5w2d12P5arbJOeOg…/view… ดูระเบียบและกำหนดการณ์สอบที่นี่ >> https://drive.google.com/…/18UX3Vn9qENcnVW2Sfjx…/view… =============================== ★ การเตรียมความพร้อม และ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าห้องสอบ • ในวันสอบกรุณาเผื่อเวลาเดินทางมาถึงก่อนเวลาสอบตามกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อม • ใช้บัตรนักเรียน/บัตรประชาชน/สำเนาสูติบัตร ยืนยันตัวตน (ไม่มีบัตรสอบ) • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ให้ใช้ปากกาหรือดินสอ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไปให้ใช้ปากกาเท่านั้น • ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ในกรณีที่เขียนคำตอบผิด ให้ขีดทับคำตอบเดิม และ เขียนคำตอบใหม่ในข้อนั้น • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ และ นาฬิกาที่คำนวณหรือจดบันทึกได้ (Smart Watch) เข้าห้องสอบ • กรุณาแต่งกายชุดนักเรียน • กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัย ★ สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 นี้ ★