Month: November 2019

พิธีบวงสรวง พระนครศรีบริรักษ์ 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.49 น. นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ขุนศรีบริรักษ์ ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัด, พี่น้องประชาชน และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่นำโดย นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมบวงสรวงในพิธีครั้งนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค.นี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

เตรียมความพร้อมบวงสรวงและงานไหม 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เตรียมความพร้อมสำหรับบวงสรวงในวันที่ 28 พ.ย.2562 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประจำปี 2562 ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และร่วมกันจัดทำสิ่งของประดับต่างๆที่จะนำมาประดับรถแห่ เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติประจำปี 2562 ในวันที่ 29 พ.ย 2562 นี้

การนั่งสมาธิก่อนขึ้นเรียนภาคบ่าย

ก่อนขึ้นเรียนภาคบ่ายเมื่อได้ยินสัญญาณนักเรียนรู้ว่าต้องสะสมพลังจิตไปพร้อมๆกัน “การหมั่นทำสมาธิ ย่อมช่วยเสริมสร้างทั้งความจำดี ช่วยกระตุ้นให้เกิดสมาธิ ทำให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ เพราะจิตที่ผ่านการฝึกมาจนเกิดสมาธิจะทำให้ความคิดของเราที่คิดและทำ กลั่นออกมาจากลมหายใจอันประณีต สติจะสอนสั่งให้เราดำเนินชีวิตอย่างละเมียดละไมมากขึ้น หากใครอยากให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกด้าน ให้การทำงานของศักยภาพสมองเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จากการวิจัยฝึกสมาธิบ่อยๆ ..ช่วยได้แน่นอน”

โครงการสำนึกดีมีคุณธรรม สายชั้น ป.5 EP2 ปี 2562

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ สำนึกดีมีคุณธรรม สายชั้น ป.5EP ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดธาตุพระอารามหลวง โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนยึดถือ ปฏิบัติ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนฝึกในเรื่องการแบ่งปัน เว้นจากการทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข เกิดเจตคติที่ดีในการเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

มอบรางวัล เกียรติบัตรห้องสมุด / รางวัลการคัดแยกขยะ 20 พ.ย. 62

20 พฤศจิกายน 2562 – เช้านี้ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคุณครูคนเก่งที่ทำภารกิจสำเร็จ คือ – รางวัลเกียรติบัตรห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25621.ยอดนักอ่านอันดับ 1 – เด็กหญิงณัฐรัมภา บุตรศรี ป.6/3EPอันดับ 2 – เด็กหญิงวิชชาดา วรรณโชดก ป.3/6อันดับ 3 – เด็กหญิงชนาภา ปาทา ป.3/62.ยุวบรรณารักษ์– เด็กหญิงวิชชาดา วรรณโชดก ป.3/6– เด็กหญิงชนาภา ปาทา ป.3/6– เด็กหญิงภัณฑิรา ไชยสาร ป.3/6– เด็กหญิงปภาวรินทร์ เดชา ป.3/6– เด็กหญิงณัฐพัชร์ ประทุมตะ ป.3/6– เด็กหญิงสุวพิชชา ชารี ป.3/6– เด็กหญิงสิริมณี ศรีโคตร ป.6/2EP– เด็กหญิงพันธ์วิรา พัวพันปัญโญภาส ป.6/2EP– เด็กหญิงณัฐรัมภา บุตรศรี …

มอบรางวัล เกียรติบัตรห้องสมุด / รางวัลการคัดแยกขยะ 20 พ.ย. 62 Read More »

เปลี่ยนไส้กรองน้ำของตู้กดน้ำ

15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ทางโรงเรียนได้ทำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำของตู้กดน้ำ โดยได้ทำตามมาตรฐานตามกรมอนามัยและสาธารณสุขเป็นอย่างดี

มอบความรู้เกี่ยวกับการย่อยสลายของขยะ

เช้าวันนี้ แม่ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้มามอบความรู้เกี่ยวกับการย่อยสลายของขยะ ซึ่งทำให้นักเรียนได้มีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยจากขยะที่เป็นอันตรายย่อยสลายได้ยาก รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กๆให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะอันตราย

“BIG Cleaning Day” 15 พฤศจิกายน 2562

15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้จัดกิจกรรม “BIG Cleaning Day” จัดขึ้นเพื่อเป็นการจัดระเบียบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยังช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะ ๕ ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย สร้างวิยัยให้กับนักเราของเราอีกด้วย

เปิดแล้ววันนี้ SSN สนามเด็กเล่นปลอดขยะ

เปิดแล้ววันนี้ SSN สนามเด็กเล่นปลอดขยะ เด็กๆได้มีที่เล่น เพิ่มที่วิ่งเล่นและออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่งให้กับเด็กๆของเราชาวสวนสนุก

ลูกเสือ ป.6 standard – 2562

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 สายชั้น ป.6s ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี ทำกิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ เริ่มต้นด้วย– กิจรรมเดินทางไกล– ทำพิธีเปิดค่าย– บุกเบิก– รับประทานอาหารกลางวัน– กิจกรรมฐานผจญภัย– วิชาชาวค่าย– และเวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา เป็นประธานเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ การแสดงรอบกองไฟ