Month: September 2019

งานวันเกษียณอายุราชการ เทศบาลนครขอนแก่น 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้าร่วมงาน “วันวานท่านอยู่เคียงข้าง ยามท่านว่างเราอยู่ข้างเคียง” ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่พนักงานที่จะได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ สำหรับโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีจำนวนครูเกษียณอายุราชการ และขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดจำนวน 6 ท่านได้แก่ 1. นางสาววิไลวรรณ สันหนองเมือง ครูเชี่ยวชาญ 2. นางราตรี สายหยุด ครูชำนาญการพิเศษ 3. นางรัมภา กิมยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ 4. นางปราศัย ศรีกุล ครูชำนาญการพิเศษ 5. นางบานบุรี คลังทอง ครูชำนาญการ 6. นางณปภัช พิมพ์หานาม ครูชำนาญการพิเศษ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคุณความดีที่ท่านได้ทำไว้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้เกษียณ พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ …

งานวันเกษียณอายุราชการ เทศบาลนครขอนแก่น 2562 Read More »

โครงการค่าย วิทย์-คณิต STEM ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล มอบหมายให้คุณครูรังสรรค์ เรืองเรื่อเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562” หรือค่าย STEM (Science-Technology-Engineering-Maths) ที่จัดขึ้นโดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ลขอนแก่น ซึ่งเป็นค่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอันเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ประสบกับปัญหาจริงและคิดแก้ไขปัญหาและภาคภูมิใจกับผลงานของตนเมื่อสำเร็จ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1. วิศวะกรน้อย ที่ให้นักเรียนทำป้ายชื่อกลุ่ม ให้มีความสูงที่สุด ให้มีความสวยงาม และคงทนตั้งได้ด้วยตนเอง 2. หอคอยจอมพลัง ที่ให้นักเรียนออกแบบโครงสร้างหอคอยด้วยการใช้หลอดมาต่อกัน ให้สูงที่สุดและแข็งแรงทนต่อแรงลมพายุจากเพื่อนๆ ^^ 3. รถแข่งพลังลม ให้นักเรียนใช้วัสดุที่มีให้ ออกแบบและสร้างรถแข่งที่ใช้พลังงานลม โดยให้วิ่งได้ไกลที่สุด หวังว่าสุดท้ายนี้นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้สัมผัสด้วยตนเองไปต่อยอดในการศึกษาขั้นต่อไปและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อประเทศของเราในอนาคต

โครงการค่าย Thinking Camp 2019

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มอบหมายให้ นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายนักคิด Thinking Camp ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ซึ่งตลอดทั้งวันจะมีกิจกรรมลับสมอง 4 กิจกรรม ได้แก่1. วิศวกรน้อย2.โจทย์ปัญหา3.พับได้พับดี4.แทนแกรมโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ทั้งฝึกทักษะและสนุกสนานไปในเวลาเดียวกัน โดยหวังได้ว่านักเรียนจะรักในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอันเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในอนาคต

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย 19-20 ก.ย. 62

วันที่ 19-20 กันยายน 2562 สายชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อส่งเสริมความมีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู สำนึกรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านขบวนการทางศิลปะ โดยการกำหนดฐานการเรียน 4 ฐานดังนี้1. ฐานปั้นเสริมเติมแต่ง2. ฐานพับกระดาษ3. ฐานวาดและต่อเติมตามจินตนาการ4. ฐานหยดสีตามจินตนาการโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บ้านศิลปะ จ.ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

เด็กเก่งสวนสนุก 18 ก.ย. 62

เช้าหน้าเสาธงวันที่ 18 กันยายน 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล– กิจกรรมการประกวดทางวิชาการตามโครงการวันรักษ์ไทย ประจำปี 2562– การประกวดร้องเพลง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2562– เด็กชายพงศกร ขำตา ป.5/3 คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันเทควันโดอิสานลีกแชมป์เปี้ยนชิป E-SAN Taekwondo รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามและยังคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันเทควันโดTerminal 21 Korat Taekwondo Open 2019 ครั้งที่ 1 ที่จัดโดยศูนย์การค้าเทอรืมินัล 21 โคราช

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรม กิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น EP2 เป็นเจ้าภาพ

การทดสอบอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันนี้ 17 กันยายน 2562 มีกำหนดให้มีการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และให้รายงานผลการประเมินค่าเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน

เด็กเก่งสวนสนุก 16 ก.ย. 62 – รางวัลวันรักษ์ไทย

เช้าหน้าเสาธงวันที่ 16 กันยายน 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันรักษ์ไทย ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.การประกวดคัดลายมือ 2.การแข่งขันเขียนสะกดคำ 3.การตอบปัญหาภาษาไทย 4.การแข่งขันเล่านิทาน และ 5.การประกวดวาดภาพระบายสี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ PLC

วันที่ 14-15 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ PLC ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท โดยมี นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมรับฟังการบรรยาย ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านวิทยากรโดย นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการสถาณศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน

อบรมโครงการการสรุปผลการประกันคุณภาพระดับ อปท

14-15 กันยายน 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกอำนวยห้องคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ในการจัดอบรมโครงการการสรุปผลการประกันคุณภาพระดับ อปท.เพื่อสังเคราะห์และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AQA ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงสู่ระบบ สมศ.เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่