Month: August 2019

วันวิทยาศาสตร์ 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้สโลแกน “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์และคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาตร์เข้าร่วมในพิธี โดยในงานยังมีกิจกรรมต่างๆทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กๆรู้สึกสนุกสนาน รักที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเด็กและกับประเทศชาติในอนาคตต่อไป

กิจกรรม “วันรักษ์ไทย” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และท่านรองฯ ฉัตรชัย สืบทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรักษ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อ – กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป– เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ อาทิ การแสดงละครจากวรรณคดีไทย การแสดงดนตรี อีกทั้งในงานยังมีการจัดบูธกิจกรรมระบายสี กิจกรรมเกมภาษาไทยและอื่นๆอีกมากมาย

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรม กิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น อนุบาล และ ป.6 เป็นเจ้าภาพ

การอบรมโครงการ D.A.R.E. – 2562

27 ส.ค. 62 – ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ “สถานศึกษาปลอดยาเสพติด” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ รู้วิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ในการนี้จำเป็นต้องมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นที่ได้อนุเคราะห์วิทยากร จำนวน 5 ท่าน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

การประเมินคัดกรอง ความสามารถในการอ่าน – การเขียนภาษาไทยและคิดเลขเป็น 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้จัดให้มีการประเมินคัดกรอง ความสามารถในการอ่าน – การเขียนภาษาไทยและคิดเลขเป็น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน และคิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทั้งนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการจะมีการประเมินนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความราบรื่น และเรียบร้อยเป็นอย่างดี

การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท โดยมี นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านวิทยากร ศน.วิทยา บุราณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะครูทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองบัววิทยายน

วันพฤหัสบดี 22 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์ริจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสายชั้น English Program 1 และ 2 ยินดีให้การต้อนรับ คณะบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองบัววิทยายน จ.หนองบัวลำภู ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น ป.5 เป็นเจ้าภาพ

เด็กเก่งสวนสนุก 21 ส.ค. 2562

เช้าหน้าเสาธง วันที่ 21 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนคนเก่ง 2 รายการ คือ 1. บริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด ได้จัดการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งทางสาขาขอนแก่นได้นำเด็กๆที่เรียนจินตคณิต เข้าร่วมการแข่งขันนี้กว่า 70 คน โดยมีเด็กๆจากหลาย รร. ใน จ.ขอนแก่น ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกของเราที่คว้ารางวัลได้หลายรายการ ดังนี้– ด.ช.ธนกฤติ วิชิตวรกุล ป.2/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับที่ 2– ด.ญ.สุกัญญาพร ป้อมแสงสี ป.3/4EP ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับที่ 1– …

เด็กเก่งสวนสนุก 21 ส.ค. 2562 Read More »

เด็กเก่งสวนสนุก 20 ส.ค. 62

เช้าหน้าเสาธง วันที่ 20 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ได้ให้เกียรติมอบผ้าพันคอแก่นักเรียนที่ได้เข้าเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการกิจกรรมนักรบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ให้เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดแข่งขันจากงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 – 2 รายการคือ1. การประกวด Science Show ระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 ทีมทั่วภูมิภาค ซึ่งเราคว้า “รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร” มาครอง ซึ่งนักเรียนในทีมได้แก่– ด.ญ.รชยา ฉายวิชัย ป.6/1– ด.ญ.ณัฐชานันท์ น้อยเมล์ ป.6/1– ด.ญ.ฐานิตา ชื่นชมบุญ ป.6/1โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารีและคุณครูสุดา วรดิษฐ์วงษ์ 2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีมทั่วภูมิภาค ซึ่งเราคว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ …

เด็กเก่งสวนสนุก 20 ส.ค. 62 Read More »