Year: 2019

สวนสนุกรวมใจใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก

จากนโยบายโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ที่มีนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste) ให้ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมมือกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม ซึ่งเป็นการช่วยวิกฤตภาวะโลกร้อนและลดปริมาณขยะ โดยทางโรงเรียนยังได้แจกจ่ายถุงผ้าให้กับนักเรียนได้ใช้กันอีกด้วย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากครู นักเรียน ผู้ปกครองเป็นอย่างดี เริ่มใช้ถุงผ้าตั้งแต่วันนี้ และแบ่งปันถุงผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่นกันด้วยนะครับ เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/668307683609429

ท่าน ผอ. ลงเยี่ยมชั้นเรียนต้อนรับเปิดเทอม

วันนี้ 14 พ.ค. 62 — นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้ลงเยี่ยมชั้นเรียน ต้อนรับเปิดเทอม พร้อมร่วมกิจกรรมกับนักเรียนอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คุณครูและสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนให้กับนักเรียน เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/667736066999924

สายชั้น ป.5 สอบคัดกรอง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

14 พ.ค. 62 — สายชั้น ป.5 ดำเนินการสอบคัดกรอง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น จุดประสงค์เพื่อทราบสภาพของผู้เรียน เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ในภาคการเรียนใหม่ เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/media_set?set=a.667731530333711&type=3

กิจกรรม “แรกฮัก” ป.5 – 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 — นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แรกฮัก” ของสายชั้นป.5 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรม เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครู-นักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกัน เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ภาคเรียนใหม่ เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/668298750276989

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ในเช้าวันนี้ ครูและบุคลากรโรงเรียน ร่วมกันสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการส่งบุตรหลานพร้อมทั้งระบายรถยนต์ให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว และเช้านี้ นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ได้มากล่าวทักทายต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ภาคเรียนใหม่ พร้อมทั้งแนะนำคุณครูคนใหม่ทั้ง 5 ท่านที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้แก่1. นางสาวกัลยา คงนาค2. นางกิ่งเพชร ชาดวง3. นางสาวบุษบา เหลือผล4. นางชุตินันท์ รัตนทิพย์5. นางกัญญภัทร์ จันทร์ผิว เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/666992597074271

การอบรมและพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

คณะครูภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้ให้เกียรติมาพบปะและให้ขวัญกำลังใจแก่คุณครูให้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ณ ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/666049897168541

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2562โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก #กำหนดเปิดภาคเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/666046667168864

ทีมผู้บริหารจากเทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่สำรวจการวางมาสเตอร์แปลนอาคารเรียน

10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ — ทีมผู้บริหารจากเทศบาลนครขอนแก่นนำโดยนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายธนภณ กิตติวิมลชัย สมาชิกสภาเทศบาล นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมคณะได้ลงพื้นที่สำรวจการวางมาสเตอร์แปลนอาคารเรียนและพื้นที่ใช้สอยในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/665440543896143

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ครูฝึกสร้างเครื่องมือวัดผลที่เป็นกลไกประการหนึ่งที่จะส่งผลให้สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/664441247329406

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 100 คะแนน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ หอประชุมโรงเรียนเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม โดยมีท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่มีผลการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ – คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนนด.ญ.รชณีกร พรมทา – ป.6/1EPด.ญ.ภัทรศยา ขันทะชา – ป.6/1EPด.ช.กรกฎ สุภัคชูกุล – ป.6/1EPด.ช.สิงห์ บูรภักดิ์ – ป.6/1EPด.ช.ธนดล วัฒนกิติกุล – ป.6/6ด.ช.ปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์ – ป.6/6ด.ช.วชิระ บุตรโคตร – ป.6/6 – อังกฤษเต็ม …

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 100 คะแนน Read More »