กลุ่มบริหารอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2563

นายปกรณ์เกียรติ ปรุงคำมา

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารอาคารสถานที่

นางสาวพรนภา กุลผาย

ครูอัตราจ้าง เลขานุการ

นายธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์

ครู คศ.1 รับผิดชอบอาคาร 3

นายมณฑล การินทร์

ครูอัตราจ้าง รับผิดชอบอาคาร 1

นายกฤษดา มาระโพธิ์

พนักงานจ้าง รับผิดชอบอาคาร 6

นายทวีรัตน์ สุวรรณสม

ครูอัตราจ้าง รับผิดชอบอาคาร 2 และอาคาร 4 (อนุบาล)

นายวัชรพงศ์ ซ้ายโฮง

ครูอัตราจ้าง รับผิดชอบอาคาร 5

นายไมตรี พาพิทักษ์

ครูอัตราจ้าง รับผิดชอบอาคาร 7

นายธนาธิป สอนศิลพงศ์

ครูอัตราจ้าง รับผิดชอบอาคาร 8

นายปกรณ์เกียรติ ปรุงคำมา

หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นายอัครเดช เคหาไสย

งานยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้

นางสุปรียา ไผ่ล้อม

งานโรงเรียนปลอดขยะ งานยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ งานยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน

นายมนต์สกา จันศรีลา

งานยุทธศาสตร์สังคม แห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน (คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว)