กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2563

นายฉัตรชัย สืบทรัพย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน

นางสาวญาณินี ประจะเนย์

ครูชำนาญการพิเศษ เลขานุการ

นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน

ครูชำนาญการ งานสภานักเรียน

นายรัฐ สุรพล

ครูชำนาญการ งานปกครองและวินัยนักเรียน

นายทวีศิลป์ หาญประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นายภราดร หาญสุริย์

ครูชำนาญการพิเศษ งานกีฬาและนันทนาการ

นายนัฐพล รัชตพิบูล

ครู คศ.1 งานส่งเสริมวินัยจราจร งานป้องกันยาเสพติด

นางสาวจิตรลดา ใจแน่น

ครูชำนาญการ งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน