กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2563

นางสาวญาณินี ประจะเนย์

ครูชำนาญการพิเศษ เลขานุการ

นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน

ครูชำนาญการ งานสภานักเรียน

นายรัฐ สุรพล

ครูชำนาญการ งานปกครองและวินัยนักเรียน

นายภราดร หาญสุริย์

ครูชำนาญการพิเศษ งานกีฬาและนันทนาการ

นายนัฐพล รัชตพิบูล

ครู คศ.1 งานส่งเสริมวินัยจราจร งานป้องกันยาเสพติด

นางสาวจิตรลดา ใจแน่น

ครูชำนาญการ งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน